postimage

Czas na kolejną dawkę informacji dotyczących testowania przy użyciu Jasmine. Po przeczytaniu wcześniejszych wpisów (Cz. 1 i Cz. 2) pora skupić się na testowaniu komponentów angularowych, a w szczególności ich wejść i wyjść. Przykłady oprzemy o aplikację, która będzie składała się z kilku drobnych wzajemnie się ze sobą komunikujących elementów.

Schemat przykładowej aplikacji wygląda następująco:

diagram komponentów w aplikacji

Jest to prosty program mający na celu dodawanie i zapisywanie wyników. Został rozpisany na komponenty tak, aby można było spokojnie przetestować wejścia i wyjścia w różnych wariantach.

Aplikacja zawiera dwa komponenty przekazujące wpisaną liczbę (CalculatorInputFieldComponent), następnie wysyłane są one do komponentu, który zliczy nam wynik (CalculatorResultComponent) i zaprezentuje go w czytelnej formie (CalucatorResultPresentationComponent). Z poziomu komponentu prezentującego wyniki możemy je również zapisać (CalculatorSavedListComponent). Strzałki na diagramie oznaczają wejścia i wyjścia komponentów.

Pisanie testów dotyczących @Input

Na początek weźmy na warsztat komponent pozwalający wyświetlić listę wyników, które chcielibyśmy zapisać.


@Component({
 selector: 'calculator-saved-list',
 template: `
   <div class="result">{{getText()}}{{savedValues}}</div>
 `,
})
export class CalculatorSavedListComponent {
 @Input() savedValues: Array<number>;

 getText(): string {
  if (this.savedValues.length === 0) {
   return 'Brak zapisanych wartości';
  } else {
   return 'Zapisane wartości to: ';
  }
 }
}

Trudno sobie wyobrazić prostszy komponent. Mamy tutaj jeden input, przekazujący listę wyników, którą chcemy wyświetlić.

Pora na napisanie testu sprawdzającego, czy komponent poprawnie interpretuje przekazane mu wyniki

describe('CalculatorSavedListComponent', () => {
 let component: CalculatorSavedListComponent;
 let fixture: ComponentFixture<CalculatorSavedListComponent>;
 let resultText: DebugElement;

 beforeEach(async(() => {
  TestBed.configureTestingModule({
   declarations: [CalculatorSavedListComponent]
  }).compileComponents();

  fixture = TestBed.createComponent(CalculatorSavedListComponent);
  component = fixture.componentInstance;
  resultText = fixture.debugElement.query(By.css('.result'));
 }));

 it('should show correct text when list is empty', () => {
  component.savedValues = [];
  fixture.detectChanges();
  expect(resultText.childNodes[0].nativeNode.wholeText).toEqual('Brak zapisanych wartości');
 });

 it('should show elements of list with correct text', () => {
  component.savedValues = [12, 3];
  fixture.detectChanges();
  expect(resultText.childNodes[0].nativeNode.wholeText).toEqual('Zapisane wartości to: 12,3');
 });
});

Zaczęliśmy tutaj, podobnie jak w poprzednim artykule, od stworzenia TestBed i dodatkowo wyciągnęliśmy za pomocą zapytania element html prezentujący tekst umieszczony z poziomu komponentu. Możemy się do niego odwołać na wiele sposobów, na przykład za pomocą klasy lub id.

Dysponujemy tutaj dwoma testami o identycznej strukturze. Przekazujemy wartości w inpucie i sprawdzamy, czy element umieszczony w html został poprawnie zmieniony. Jeżeli inputów w komponencie mamy więcej, możemy je przetestować dokładnie w ten sam sposób.

Pisanie testów dotyczących @Output

Następnie napiszmy test do komponentu pozwalającego wpisać liczbę, którą przekazuje do komponentu nadrzędnego.

@Component({
 selector: 'calculator-input-field',
 template: `
   <input (keyup)="onKey($event)">
 `,
})
export class CalculatorInputFieldComponent {
 @Output() fieldValue = new EventEmitter<number>();

 onKey(event) {
  this.fieldValue.emit(event.target.value);
 }
}

Komponent równie prosty jak poprzedni z takim wyjątkiem, że mamy tutaj do czynienia z outputem.

describe('CalculatorInputFieldComponent', () => {
 let component: CalculatorInputFieldComponent;
 let fixture: ComponentFixture<CalculatorInputFieldComponent>;
 let input: DebugElement;

 beforeEach(async(() => {
  TestBed.configureTestingModule({
   declarations: [CalculatorInputFieldComponent]
  }).compileComponents();

  fixture = TestBed.createComponent(CalculatorInputFieldComponent);
  component = fixture.componentInstance;
  input = fixture.debugElement.query(By.css('input'));
 }));

 it('should emit correct value on input change', () => {
  component.fieldValue.subscribe((value) => expect(value).toBe('7'));
  input.nativeElement.value = 7;
  document.querySelector('input').dispatchEvent(new KeyboardEvent('keyup'));
 });
});

Czyli standardowo, zaczynamy od przygotowania modułu testowego i uchwycenia elementu, który chcemy przetestować. Warto tutaj zaznaczyć, że istnieją inne sposoby na zainicjalizowanie komponentu niż TestBed, wszystko zależy od tego co, i w jaki sposób, będziemy testować. Na przykład kiedy nie potrzebujemy testować elementów z DOM możemy zostać przy zwykłym inicjalizowaniu komponentów. Więcej szczegółów można znaleźć w dokumentacji Angulara.

Test zaczynamy od nasłuchiwania na zmienną fieldValue po której spodziewamy się, że przekaże nam wartość wpisaną w pole. Następnie uzupełniamy wartość i aktywujemy event, pozwalający wywołać metodę nasłuchującą na zmiany w polu. Test zakończy się, kiedy zostanie wywołana metoda expect sprawdzająca, czy wpisana przez nas wartość zgadza się z oczekiwaniami. Test może się również zakończyć niepowodzeniem, kiedy po upływie danego czasu (domyślna konfiguracja wskazuje na 5s) żaden expect nie zostanie wywołany.

Na koniec możemy zebrać wiedzę i przetestować komponent zawierający wejścia, jak i wyjścia. Poniższy kod przedstawia komponent, który dodaje wskazane liczby oraz opcjonalnie potrafi wysłać dane o wyniku do komponentu ‘wyżej’.

@Component({
 selector: 'calculator-result',
 template: `
   <calculator-result-presentation [calculationResult]="getCalculationResult()"></calculator-result-presentation>
   <button (click)="saveValue()">Zapisz wartość</button>
 `,
})
export class CalculatorResultComponent {
 @Input() values: Array<number>;
 @Input() text: string;
 @Output() savedValue = new EventEmitter<number>();

 getResult(): number {
  return Number(this.values[0]) + Number(this.values[1]);
 }

 getCalculationResult(): string {
  return `${this.text} ${this.getResult()}`;
 }

 saveValue() {
  this.savedValue.emit(this.getResult());
 }
}

Możemy zauważyć, że komponent potrzebuje innego komponentu (calculator-result-presentation), któremu przekazuje wynik. W testach nie będzie miało to dużego znaczenia, należy jednak pamiętać o jego deklaracji przy tworzeniu TestBed.

describe('CalculatorResultComponent', () => {
 let component: CalculatorResultComponent;
 let fixture: ComponentFixture<CalculatorResultComponent>;
 let button: DebugElement;

 beforeEach(async(() => {
  TestBed.configureTestingModule({
   declarations: [
    CalculatorResultComponent,
    CalculatorResultPresentationComponent
   ]
  }).compileComponents();

  fixture = TestBed.createComponent(CalculatorResultComponent);
  component = fixture.componentInstance;
  button = fixture.debugElement.query(By.css('button'));
 }));

 it('should emit correct value on button', () => {
  component.values = [1, 2];
  component.savedValue.subscribe((value) => expect(value).toBe(3));
  button.nativeElement.click();
 });
});

Powyższy test przekazuje wartości do inputów oraz naciska przycisk. Jeżeli wszystko działa poprawnie, po jego naciśnięciu powinniśmy zostać powiadomieni o wyniku działaniu, który został wyemitowany na output.

Testowanie komponentów angularowych - podsumowanie.

Powyższe przykłady przedstawiają najprostsze scenariusze testowe. Jest to jednak dobry punkt wyjścia do napisania własnych testów komponentów angularowych, przy których zaprezentowane rozwiązania mogą okazać się użyteczne.