postimage

2 tygodnie temu Marcin Mendlik pisał o konfiguracji Karmy i Jasmine w projekcie. Dziś będzie o tym, jak rozpocząć testy komponentów i serwisu.

Wprowadzenie do testowania

Projekt dostępny jest tutaj. Zaczniemy od AnimalsComponent - komponent prezentuje listę zwierząt:

@Component({
 selector: 'app-animals',
 templateUrl: './animals.component.html',
 styleUrls: ['./animals.component.scss']
})
export class AnimalsComponent implements OnInit {
 animals$: Observable<Animal[]>;

 constructor(private animalService: AnimalService) { }

 ngOnInit() {
  this.animals$ = this.animalService.getAnimals();
 }
}

Na początek sprawdzmy czy komponent zostanie utworzony:

describe('AnimalsComponent', () => {
 let component: AnimalsComponent;
 beforeEach(() => {
  component = new AnimalsComponent(null);
 });

 it('should have a component', () => {
  expect(component).toBeTruthy();
 });
});

Te testy powinny przejść pozytywnie. AnimalComponent potrzebuje AnimalService, ale ponieważ z niego nie korzystamy, możemy do konstruktora przekazać null. Jednak jeżeli będziemy chcieli sprawdzić, czy na liście są jakieś zwierzęta, np.:

it('should have a animals list with 1 animal', () => {
  component.animals$.subscribe(animals => {
   expect(animals.length).toEqual(1);
   expect(animals).toEqual([fakeAnimal]);
  });
 });

Otrzymamy błąd: TypeError: Cannot read property 'subscribe' of undefined

Subscribe, wywoływany jest na zmiennej animals$, która inicjowana jest dopiero w metodzie ngOnInit(), wywołajmy więc ją na początku naszego nowego testu:

it('should have a animals list with 1 animal', () => {
  component.ngOnInit();
  component.animals$.subscribe(animals => {
   expect(animals.length).toEqual(1);
   expect(animals).toEqual([fakeAnimal]);
  });
 });

Tym razem mamy błąd: TypeError: Cannot read property 'getAnimals' of null

W ngOnInit(), które wywołaliśmy, jest metoda: animalService.getAnimals(), a do naszego komponentu przekazaliśmy null’a. Możemy temu zaradzić przekazując spreparowany serwis na początku naszego pliku z testami:

const fakeAnimal = {id: 1, name: 'pies'};
let fakeAnimalService;

beforeEach(() => {
  fakeAnimalService = {
   getAnimals: () => of([fakeAnimal]),
   httpClient: {}
  } as any;
  component = new AnimalsComponent(fakeAnimalService);
 });

Taki fakeAnimalService możemy przekazać do konstruktora. Pusty obiekt httpClient nam nie przeszkadza - i tak nie chcemy z niego korzystać. Wykorzystująca go funkcja getAnimals() od razu zwróci nam wynik nie korzystając z httpClient’a. Po tych zmianach cała klasa testu wygląda jak poniżej:

import {AnimalsComponent} from './animals.component';
import {of} from 'rxjs';

describe('AnimalsComponent', () => {
 let component: AnimalsComponent;
 const fakeAnimal = {id: 1, name: 'pies'};
 let fakeAnimalService;

 beforeEach(() => {
  fakeAnimalService = {
   getAnimals: () => of([fakeAnimal]),
   httpClient: {}
  } as any;
  component = new AnimalsComponent(fakeAnimalService);
 });

 it('should have a component', () => {
  expect(component).toBeTruthy();
 });

 it('should have a animals list', () => {
  component.ngOnInit();
  component.animals$.subscribe(animals => {
   expect(animals.length).toEqual(1);
   expect(animals).toEqual([fakeAnimal]);
  });
 });
});

Takie testy nie dają nam jednak odpowiedzi na pytania czy nasz serwis został wywołany i ile razy. Jest to też cenna informacja gdy nasz serwis robi np. jakieś kosztowne obliczenia.

W takiej sytuacji pomoże nam funkcja createSpyObj, którą dostarcza nam Jasmine. Do funkcji tej przekażemy dwa parametry: nazwę serwisu i tablicę nazw metod.

fakeAnimalService = jasmine.createSpyObj('animalService', ['getAnimals']);

Teraz jeszcze w naszym przypadku testowym musimy ustalić co funkcja getAnimals ma zwracać:

const spy = fakeAnimalService.getAnimals.and.returnValue(of([fakeAnimal]));

Odpowiedzi których szukaliśmy udzieli nam obiekt spy:

it('should call getAnimals 1 time without parameters ', () => {
  const spy = fakeAnimalService.getAnimals.and.returnValue(of([fakeAnimal]));
  component.ngOnInit();
  component.animals$.subscribe( () => {
   expect(spy).toHaveBeenCalled();
   expect(spy).toHaveBeenCalledWith();
   expect(spy).toHaveBeenCalledTimes(1);
  });
 });

Istnieje też możliwość skorzystania z prawdziwego serwisu i ustalenia co ma zwrócić dana metoda.

W tym celu dokonamy kilku zmian:

 1. fakeAnimalService = jasmine.createSpyObj('animalService', ['getAnimals']); zmienimy na animalService = new AnimalService(null);
 2. nowy serwis przekarzemy do konstruktora componentu: animalService = new AnimalService(null);
 3. wykorzystamy też metodę spyOn(); const spy = spyOn(animalService, 'getAnimals').and.returnValue(of([fakeAnimal]));

Cały plik z testami wygląda następująco:

import {AnimalsComponent} from './animals.component';
import {of} from 'rxjs';
import {AnimalService} from '../animal.service';

describe('AnimalsComponent', () => {
 let component: AnimalsComponent;
 const fakeAnimal = {id: 1, name: 'pies'};
 let animalService;

 beforeEach(() => {
  animalService = new AnimalService(null);
  component = new AnimalsComponent(animalService);
 });

 it('should have a component', () => {
  expect(component).toBeTruthy();
 });

 it('should have a animals list', () => {
  spyOn(animalService, 'getAnimals').and.returnValue(of([fakeAnimal]));
  component.ngOnInit();
  component.animals$.subscribe(animals => {
   expect(animals.length).toEqual(1);
   expect(animals).toEqual([fakeAnimal]);
  });
 });

 it('should call getAnimals 1 time without parameters ', () => {
  const spy = spyOn(animalService, 'getAnimals').and.returnValue(of([fakeAnimal]));
  component.ngOnInit();
  component.animals$.subscribe( () => {
   expect(spy).toHaveBeenCalled();
   expect(spy).toHaveBeenCalledWith();
   expect(spy).toHaveBeenCalledTimes(1);
  });
 });
})

Testy z wykorzystaniem TestBed

Aby pomóc nam w testach Angular dostarcza interfejs TestBed.

Na początku, gdy wygenerowaliśmy komponent przy pomocy Angular CLI, zawierał on również testy. Dla komponentu AnimalsComponent wyglądały one tak:

import { async, ComponentFixture, TestBed } from '@angular/core/testing';
import { AnimalsComponent } from './animals.component';

describe('AnimalsComponent', () => {
 let component: AnimalsComponent;
 let fixture: ComponentFixture<AnimalsComponent>;

 beforeEach(async(() => {
  TestBed.configureTestingModule({
   declarations: [ AnimalsComponent ]
  })
  .compileComponents();
 }));

 beforeEach(() => {
  fixture = TestBed.createComponent(AnimalsComponent);
  component = fixture.componentInstance;
  fixture.detectChanges();
 });

 it('should have a component', () => {
  expect(component).toBeTruthy();
 });
});

Niestety od początku testy wskazywały błędy.

W powyższym teście TestBed chce nam dostarczyć cały komponent AnimalsComponent wraz z html’em, jednak nie ma wszystkich składowych jak chociażby AnimalsListComponent.

Musimy poprawić naszą konfigurację tak aby zawierała wszystkie wymagane elementy:

describe('AnimalsComponent', () => {
 let component: AnimalsComponent;
 let fixture: ComponentFixture<AnimalsComponent>;
 let animalService: AnimalService;
 const fakeAnimal = { id: 1, name: 'fake' };

 beforeEach(async(() => {
   TestBed.configureTestingModule({
    imports: [RouterTestingModule],
    declarations: [AnimalsComponent, AnimalsListComponent],
    providers: [
     AnimalService,
     { provide: HttpClient, useValue: {} }]
   })
    .compileComponents();
 }));

 beforeEach(() => {
  fixture = TestBed.createComponent(AnimalsComponent);
  component = fixture.componentInstance;
  animalService = TestBed.get(AnimalService);
 });
});

Ta konfiguracja pozwoli nam już otrzymać przygotowany przez TestBed komponent:

it('should have a component', () => {
  expect(component).toBeTruthy();
 });

Jednak test sprawdzający prezentowane zwierzęta ponownie wykaże błędy:

 it(`should have a list of animals`, () => {

  component.ngOnInit();
  component.animals$.subscribe(animals => {
   expect(animals).toBeTruthy();
   expect(animals).toEqual([fakeAnimal]);
  });
 });

AnimalService wywoła httpClient.get.

W sekcji providers dostarczamy pusty obiekt jako httpClient: { provide: HttpClient, useValue: {} }

Jest dobrze, bo nie chcemy żeby nasz test komunikował się z zewnętrznym serwisem.

Ponownie wykorzystamy spyOn który zapewni, że animalService zwróci nam dane do testów:

 it(`should have a list of animals`, () => {
  spyOn(animalService, 'getAnimals').and.returnValue(of([fakeAnimal]));
  component.ngOnInit();
  component.animals$.subscribe(animals => {
   expect(animals).toBeTruthy();
   expect(animals).toEqual([fakeAnimal]);
  });
 });

Dzięki testom z wykorzystaniem TestBed możemy przetestować nasz szablon html:

it(`should have a button with text "fake"`, (() => {
  spyOn(animalService, 'getAnimals').and.returnValue(of([fakeAnimal]));
  component.ngOnInit();
  fixture.detectChanges();
  const buttons = fixture.debugElement.queryAll(By.css('.animal-button'));
  expect(buttons[0].nativeElement.textContent).toEqual('fake');
 }));

Poniższe dwie linie pozwalają nam pobrać buttony i sprawdzić, czy są odpowiednio podpisane.

const buttons = fixture.debugElement.queryAll(By.css('.animal-button'));
expect(buttons[0].nativeElement.textContent).toEqual('fake');

Testy z wykorzystaniem HttpClientTestingModule

Tymczasem możemy jeszcze wrócić do serwisu i sprawdzić jak przetestować go z wykorzystaniem TestBed i HttpClientTestingModule:

Ponownie konfigurujemy moduł do testów:

describe('AnimalService', () => {

 beforeEach(() => {
  TestBed.configureTestingModule({
   imports: [HttpClientTestingModule],
   providers: [
    AnimalService
   ]
  });
 });

 it('should have a service', inject([AnimalService], (service: AnimalService) => {
  expect(service).toBeTruthy();
 }));

 it('should have a service', () => {
  const service = TestBed.get(AnimalService);
  expect(service).toBeTruthy();
 });

});

Powyżej widzimy dwa testy “should have a service”. Sprawdzają one to samo, jednak zaprezentowane są dwie różne możliwości dostarczenia serwisu do testu:

 1. poprzez const service = TestBed.get(AnimalService);
 2. inject([AnimalService], (service: AnimalService) - funkcja inject przyjmuje dwa parametry:
  • tablicę serwisów do wstrzyknięcia - tu jest to AnimalService. Gdybyśmy chcieli wstrzyknąć więcej serwisów byłyby one kolejnymi elementami tablicy, np.: [AnimalService, NextService]
  • drugi parametr to funkcja, gdzie określamy referencję do serwisu i jego typ. Dla dwóch serwisów wyglądałoby to tak: (service: AnimalService, nextService: NextService). Ważna jest ich kolejność tak aby była zgodna z kolejnością w tablicy, gdyż do pierwszej referencji będzie wstrzyknięty pierwszy element z tablicy.

Gdy moduł jest gotowy możemy przygotować test, który sprawdzi czy trafimy pod odpowiedni adres - i tylko tam.

 describe('getAnimals', () => {

  it('should call get with correct url',
   inject([AnimalService, HttpTestingController], (service: AnimalService, controller: HttpTestingController) => {
    service.getAnimals().subscribe();

    const request = controller.expectOne('http://localhost:3000/animals');
    request.flush({id: 1, name: 'pies'});
    controller.verify();
   }));
 });

Przy konfiguracji testów z wykorzystaniem TestBed pojawiło się słowo async. Ma ono związek z asynchronicznością, o której więcej napisze Adrian. Stay tuned!

Więcej na temat testów Angulara i Jasmine znajdziesz: