postimage

Jak wykorzystać serwer Keycloak do logowania w aplikacji? Omówimy to na przykładzie gotowego projektu, który umożliwia użytkownikowi zalogowanie się do aplikacji z poziomu przeglądarki internetowej.

Czym jest Keycloak?

Keycloak to serwer uwierzytelniania i autoryzacji na licencji open-source. Może zostać podłączony do LDAP/AD lub uwierzytelniać użytkowników przy użyciu Google, Facebooka itd. Posiada również konsolę administracyjną, w której możemy łatwo skonfigurować chociażby uprawnienia użytkowników.

Więcej informacji na stronie www.keycloak.org.

Projekt demo

Projekt aplikacji znajduję się na GitHubie - link do repozytorium. Składa się on z aplikacji backendowej napisanej w Spring Boot (Kotlin) oraz frontendowej napisanej w Angular 8.

Aby przedstawić sposób zaimplementowania uwierzytelniania użytkownika za pomocą serwera Keycloak, zabezpieczymy endpointy na backendzie oraz osobno część frontendową.

Serwer Keycloak

Wykorzystamy serwer Keycloak uruchomiony na Dockerze. Wykonując w głównym folderze repozytorium polecenie:

docker run --rm --name keycloak-server -p 8180:8080 \
  -e KEYCLOAK_USER=admin \
  -e KEYCLOAK_PASSWORD=admin \
  -e KEYCLOAK_IMPORT=/realm/realm-export.json \
  -v $(pwd)/realm/:/realm/ \
  jboss/keycloak

uruchomimy serwer Keycloak na porcie 8180.

Konsola administracyjna będzie dostępna pod adresem: 127.0.0.1:8180/auth/admin Zalogujemy się do niej przy użyciu loginu i hasła zdefiniowanego w KEYCLOAK_USER oraz KEYCLOAK_PASSWORD, w naszym przypadku admin:admin.

Konfiguracja serwera

Sama konfiguracja serwera Keycloak, to temat na osobny wpis, dlatego wykorzystamy przygotowaną wcześniej konfigurację.

Eksport konfiguracji serwera został umieszczony w repozytorium projektu demo (realm/realm-export.json) i zostanie załadowany podczas uruchomienia serwera.

Skonfigurowane zostały:

 • realm SpringBootAngular
 • client SpringBootAngularClient
  • Access Type: confidential - podczas logowania musimy przekazać secret skonfigurowany w SpringBootAngularClient
   • dostępnę są jeszcze opcje bearer-only oraz public - więcej na ten temat w dokumentacji (link)
  • Valid Redirect URIs: * - dla ułatwienia bez ograniczeń
  • Web Origins: * - dla ułatwienia bez ograniczeń
 • rola user_role - tylko użytkownik z tą rolą będzie mógł się autoryzować w aplikacjach
 • użytkownik user z rolą user_role (user:password)
 • użytkownik user2 bez roli user_role (user2:password2)

Aplikacja backendowa

Aplikacja backendowa składa się z dwóch kontrolerów:

 • MainController - wystawia zabezpieczone endpointy
  • /api/hello - zwraca string Hello from the Backend!
  • /api/logout - wylogowuje nas po stronie aplikacji backendowej
 • KeycloakController - wystawia publiczny endpoint
  • api/keycloak/config - udostępnia wspólną konfigurację dla frontendu

Aplikacja frontendowa

Aplikacja frontendowa składa się z trzech komponentów:

 • PublicComponent - dostępny dla wszystkich bez logowania
 • ProtectedComponent - zabezpieczony przed nieautoryzowanym użytkownikiem
 • ToolbarComponent - menu z przyciskami dla wygody

Uwierzytelnianie na backendzie

Zależności

Na backendzie wykorzystamy zależności:

 • org.keycloak:keycloak-adapter-core
 • org.keycloak:keycloak-spring-boot-2-adapter
 • org.keycloak:keycloak-tomcat-adapter

Moglibyśmy wykorzystać jedną zależność, zawierającą powyższe adaptery:

 • org.keycloak:keycloak-spring-boot-2-starter

jednak w najnowszej dostępnej wersji 4.0.0.Final używa starszych wersji adapterów. Jedną ze zmian w nowszych wersjach adapterów, jest poprawiona walidacja tokenów. Jeśli w przyszłości pojawi się nowa wersja zależności, z poprawionymi adapterami, to nic nie będzie stało na przeszkodzie żeby z niej skorzystać.

Konfiguracja

Oprócz konfiguracji portu aplikacji oraz poziomu logowania adapterów (dzięki czemu zobaczymy w logach co się dokładnie dzieje), musimy skonfigurować keycloak-adapter-core. Dzięki keycloak-spring-boot-2-adapter możemy wszystko skonfigurować w application.yml:

keycloakRequiredUserRole: user_role
keycloak:
 enabled: true
 auth-server-url: http://localhost:8180/auth
 realm: SpringBootAngular
 resource: SpringBootAngularClient
 security-constraints:
  - authRoles:
    - ${keycloakRequiredUserRole}
   securityCollections:
    - name: protected resource
     patterns:
      - /api/*
  - securityCollections:
    - name: public resource
     patterns:
      - /api/keycloak/config
 credentials:
  secret: "<SECRET>"
 realm-key: "<PUBLIC_KEY>"
 • keycloakRequiredUserRole - dla ułatwienia, ponieważ wykorzystamy tylko jedną rolę, będzie nam łatwiej udostępnić ją przez api (jeśli chcemy wykorzystać więcej ról, to musimy je wyciągąć z listy authRoles
 • keycloak.security-constraints - tutaj definiujemy ograniczenia endpointów

Możemy zdefiniować ścieżki dostępne publicznie: np. /api/keycloak/config oraz ścieżki które będą wymagały uprawnień np. /api/* które będzie wymagać od użytkownika roli ${keycloakRequiredUserRole} (czyli user_role).

Konfiguracja Keycloak:

 • keycloak.enabled - umożliwi nam łatwe wyłączenie uwierzytelniania;
 • keycloak.auth-server-url - adres serwera Keycloak;
 • keycloak.realm - nazwa realmu;
 • keycloak.resource - nazwa klienta skonfigurowanego dla podanego realmu;
 • keycloak.credentials.secret - secret wygenerowany w SpringBootAngularClient, możemy go znaleźć w konsoli administracyjnej (Clients > SpringBootAngularClient > Credentials > Secret);
 • keycloak.realm-key - klucz publiczny realmu, możemy go znaleźć w konsoli administracyjnej (Realm Settings > Keys > Active > RSA > Public Key).

Wystawienie konfiguracji dla frontendu

Ponieważ zabezpieczamy osobno aplikację backendową jak i frontendową, a konfiguracja Keycloak jest taka sama, to możemy wystawić konfigurację z application.yml przez api. Dzięki temu unikniemy duplikowania konfiguracji w aplikacji frontendowej.

Konfigurację wystawimy w KeycloakController pod adresem api/keycloak/config. Będzie ona miała postać:

{
  "enabled": true,
  "authServerUrl": "http://localhost:8180/auth",
  "realm": "SpringBootAngular",
  "resource": "SpringBootAngularClient",
  "requiredUserRole": "user_role",
  "credentials": {
    "secret": "<SECRET>"
  }
}

Uwierzytelnianie na frontendzie

Zależności

Po stronie aplikacji frontendowej wykorzystamy bibliotekę keycloak-angular (link).

W package.json dodamy zależności:

"keycloak-angular": "^7.0.1",
"keycloak-js": "^6.0.1"

Pobranie konfiguracji z backendu

Konfigurację pobierzemy uderzając na endpoint backendu. Przy pierwszym pobraniu konfiguracji z KeycloakConfigService zostanie wykonany request, a wynik zostanie zapisany. Kolejne pobrania konfiguracji będą już zwracać zapisaną konfigurację.

@Injectable({providedIn: 'root'})
export class KeycloakConfigService {
  private config: KeycloakConfig;

  constructor(private http: HttpClient) {
  }

  getConfig(): Observable<KeycloakConfig> {
    if (this.config) {
      return of(this.config);
    } else {
      const configObservable = this.http.get<KeycloakConfig>('/api/keycloak/config');
      configObservable.subscribe(config => this.config = config);
      return configObservable;
    }
  }
}

Konfiguracja

Pobraną konfigurację wykorzystamy w injection tokenie, definiując w app.module.ts provider dla tokenu APP_INITIALIZER:

{
  provide: APP_INITIALIZER,
  useFactory: initializer,
  multi: true,
  deps: [KeycloakService, KeycloakConfigService]
}

Jako initializer utworzymy funkcję wykorzystującą nasz KeycloakConfigService oraz inicjalizującą KeycloakService z biblioteki keycloak-angular:

export function initializer(keycloakService: KeycloakService, keycloakConfigService: KeycloakConfigService): () => Promise<boolean> {
  return (): Promise<boolean> => keycloakConfigService.getConfig()
    .pipe(
      filter(config => config.enabled),
      flatMap(config => {
        return keycloakService.init({
          config: {
            url: config.authServerUrl,
            realm: config.realm,
            clientId: config.resource,
            credentials: {
              secret: config.credentials.secret
            }
          },
          initOptions: {
            onLoad: 'check-sso',
            checkLoginIframe: false
          }
        });
      })).toPromise();
}

Zabezpieczenie route’ów

Aby zabezpieczyć routy, wykorzystamy Angular Route Guard. Stworzymy AppAuthGuard rozszerzając KeycloakAuthGuard oraz implementując canActivate.

W konstruktorze pobierzemy konfigurację z KeycloakConfigService, aby zweryfikować czy uwierzytelnianie jest włączone (parametr keycloak.enabled w application.yml), oraz czy użytkownik posiada wymaganą rolę:

@Injectable({
  providedIn: 'root'
})
export class AppAuthGuard extends KeycloakAuthGuard {
  isAuthEnabled: boolean = true;
  requiredUserRole: string;

  constructor(protected router: Router, protected keycloakService: KeycloakService, private keycloakConfigService: KeycloakConfigService) {
    super(router, keycloakService);
    this.keycloakConfigService.getConfig().subscribe(config => {
      this.isAuthEnabled = config.enabled;
      this.requiredUserRole = config.requiredUserRole;
    });
  }

  canActivate(route: ActivatedRouteSnapshot, state: RouterStateSnapshot): Promise<boolean> {
    if (!this.isAuthEnabled) {
      return Promise.resolve(true);
    } else {
      return super.canActivate(route, state) as Promise<boolean>;
    }
  }

  isAccessAllowed(route: ActivatedRouteSnapshot, state: RouterStateSnapshot): Promise<boolean> {
    return new Promise(async (resolve) => {
      if (!this.authenticated) {
        return this.keycloakService.login();
      }
      resolve(this.roles.includes(this.requiredUserRole));
    });
  }
}

a następnie wykorzystamy naszego guarda w app-routing.module.ts do zabezpieczenia routa protected:

const routes: Routes = [
  {
    path: '',
    component: PublicComponent
  },
  {
    path: 'protected',
    component: ProtectedComponent,
    canActivate: [AppAuthGuard]
  }
];

Testy

Uruchomienie

Jeśli mamy już uruchomiony serwer Keycloak, możemy zbudować aplikacje i obraz dockerowy, a następnie uruchomić kontener.

W tym celu w głównym folderze repozytorium najpierw budujemy aplikacje:

./gradlew build

po zbudowaniu tworzymy obraz dockerowy:

docker build -t michuu93/spring-angular-keycloak-demo .

a na koniec uruchamiamy kontener:

docker run --rm --name spring-angular-keycloak-demo --network host michuu93/spring-angular-keycloak-demo

Ponieważ zarówno aplikacje z wnętrza kontenera, jak i my z przeglądarki internetowej musimy mieć dostęp do serwera Keycloak pod tym samym adresem, nie wnikając w zasadę działania sieci w dockerze uruchomiliśmy kontener z opcją --network host.

Dzięki temu nie musimy wystawiać dodatkowo żadnego proxy ani podmieniać hostów w naszym systemie. Jest to jednak ułatwienie na potrzeby demo i nie powinniśmy go wykorzystywać na produkcji.

Weryfikacja działania uwierzytelniania

Po uruchomieniu możemy sprawdzić aplikacje w działaniu!

Przechodzimy na stronę localhost:9082 i powinniśmy zobaczyć aplikację frontendową, a dokładniej ToolbarComponent oraz PublicComponent:

Public component

Do dyspozycji mamy menu, z którego możemy przejść do:

 • Public - niezabezpieczonego route z PublicComponent;
 • Protected - zabezpieczonego route z ProtectedComponent;
 • Keycloak Configuration - niezabezpieczonego endpointu udostępniającego konfiguację Keycloak z backendu;
 • Backend Hello - zabezpieczonego endpointu zwracającego tekst Hello from the Backend!;
 • Logout (backend) - wylogowania z backendu;
 • Logout (frontend) - przycisk widoczny tylko po zalogowaniu na frontendzie, który wylogowuje nas z frontendu.

Sprawdźmy więc czy mamy dostęp do Keycloak Configuration bez zalogowania: Keycloak Configuration

Wygląda na to, że publicznie dostępny route i endpoint api, działają poprawnie.

Jeśli teraz przejdziemy do Protected, zostaniemy przekierowani na stronę logowania Keycloak:

http://localhost:8180/auth/realms/SpringBootAngular/protocol/openid-connect/auth?client_id=SpringBootAngularClient&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost%3A9082%2F%23%2F&state=3e007783-4772-48dd-8b31-4bfe3cc9c42c&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=023ab545-32dc-4bdc-9cbf-12cad1d0c944

Keycloak login

Jak widzimy, adres zawiera informacje, takie jak nazwa protokołu, realm, client czy adres, na który mamy zostać przekierowani po zalogowaniu.

Jeśli zalogujemy się użytkownikiem posiadającym rolę user_role (user:password), to zostaniemy przekierowani z powrotem do naszej aplikacji:

Public component

Dodatkowo mamy jeszcze tylko przycisk Logout (frontend). Jesteśmy teraz zalogowani, więc możemy przejść do Protected:

Protected component

Zadziała również Backend Hello:

Backend Hello

Jeśli wylogujemy się teraz z frontendu - Logout (frontend), to zniknie przycisk Logout (frontend) i nie będziemy mieli już dostępu do Protected. Cały czas jednak będziemy mieli dostęp do Backend Hello. Dopiero kiedy wylogujemy się z backendu - Logout (backend), to stracimy dostęp do Backend Hello. Jednak jeśli będąc zalogowanym użytkownikiem, wylogujemy się z backendu a nie frontendu, to automatycznie zostaniemy również wylogowani z frontendu.

Dlaczego?

O tym jak działa Keycloak i tokeny, którymi się posługujemy (a dokładniej standard OpenID Connect) nie jest tematem tego wpisu. Co do kwestii wylogowywania, to temat (ze względu na złożoność implementacji) nadaje się na osobny wpis, szczególnie gdy mówimy o rozproszonych systemach z wieloma instancjami aplikacji, stojącymi za loadbalancerem.

Projekt demo posiada bardzo prosty mechanizm wylogowywania.

Wylogowanie z frontendu wywoła metodę logout na serwisie biblioteki keycloak-angular:

logout = async (): Promise<void> => await this.keycloakService.logout();

Natomiast wylogowanie z backendu uderzy na /api/logout, co spowoduje wykonanie na backendzie:

fun logout(request: HttpServletRequest, response: HttpServletResponse) {
  request.logout()
  response.sendRedirect("/")
}

Na koniec sprawdźmy jeszcze użytkownika bez roli user_role (user2:password2).

Po zalogowaniu, w aplikacji powinniśmy zobaczyć te same przyciski w menu, co na użytkowniku posiadającym wymaganą rolę. Jest tak, ponieważ ukrywanie przycisków uzależniliśmy tylko od tego, czy użytkownik jest zalogowany, a nie czy ma uprawnienia do routa:

ngOnInit(): void {
  this.keycloakService.isLoggedIn().then(isLogged => this.isLogged = isLogged);
}

Uderzenie na Backend Hello również nie zadziała.

Uwierzytelnianie możemy bardzo szybko wyłączyć w obu aplikacjach, ustawiając keycloak.enabled w application.yml na false. Może być to przydatne np. na środowiskach testowych.

Na zakończenie

Mam nadzieję, że udało mi się w przystępny sposób przedstawić integrację aplikacji z serwerem Keycloak.

Nie jest to jedyny sposób implementacji, jeśli nasza aplikacja ma być bardziej elastyczna, możemy wykorzystać implementację standardu OAuth2 przy użyciu Spring Security. Dzięki temu nie uzależnimy się od serwera Keycloak i w przyszłości będziemy mogli łatwiej zamienić go na inny serwer uwierzytelniania/autoryzacji.

Keycloak wystawia endpointy pod którymi udostępnia konfigurację (link). Znajdziemy je w Realm Settings > General > Endpoints, np. dla standardu OpenID Connect będzie to w naszym przypadku: http://127.0.0.1:8180/auth/realms/SpringBootAngular/.well-known/openid-configuration Mogą być one przydatne, jeśli aplikacja nie wykorzystuje adapterów Keycloak do połączenia z serwerem.

Nie musimy też wykorzystywać logowania do aplikacji przez przeglądarkę - możemy wykorzystać Keycloaka do uwierzytelniania aplikacji między sobą, np. kiedy integrujemy ze sobą różne moduły. Wtedy przydatna będzie opcja bearer-only w konfiguracji clienta.