postimage

MongoDB w wersji 4.2 udostępnił nowy etap potoku agregacji (ang. aggregation pipeline) - $merge. Pozwala on na zapisanie wyniku agregacji do określonej kolekcji.

Etap $merge:

 • Może wyprowadzać dane do kolekcji w tej samej lub innej bazie danych,
 • utworzyć nową kolekcję, jeśli kolekcja jeszcze nie istnieje,
 • może merge’ować wyniki do istniejącej kolekcji.
{ 
  $merge: {
    into: <collection> -or- { db: <db>, coll: <collection> },
    on: <identifier field> -or- [ <identifier field1>, ...],
    let: <variables>,
    whenMatched: <replace|keepExisting|merge|fail|pipeline>,
    whenNotMatched: <insert|discard|fail>
  }
}

Etap $merge zawsze musi być ostatnim etapem agregacji. Możemy określić następujące parametry:

 • into - kolekcja, do której chcemy zapisać wynik; może to być kolekcja w innej bazie np.: into: { db:"myDB", coll:"myOutput" },
 • on - pole lub pola, które działają jako unikalny identyfikator dokumentu. Identyfikator określa, czy dokument wynikowy pasuje do istniejącego dokumentu w kolekcji wyjściowej. Domyślnie _id, jeśli wskażemy inne pola, to musi być na nich unikalny indeks,
 • let - zmienne wykorzystywane w whenMatched,
 • whenMatched - rodzaj zachowania, gdy w kolekcji wyjściowej znajduje się taki sam dokument (dopasowany po on),
 • whenNotMatched - rodzaj zachowania, gdy w kolekcji wyjściowej nie znaleziono dokumentu o takim samym identyfikatorze.

Dzięki $merge możemy tworzyć zmaterializowane widoki na żądanie (ang. On-Demand Materialized View). Ciekawy przykład wprost z dokumentacji MongoDB:

Mamy 2 kolekcje:

db.purchaseorders.insertMany([
  {_id: 1, quarter: "2019Q1", region: "A", qty: 200, reportDate: new Date("2019-04-01")},
  {_id: 2, quarter: "2019Q1", region: "B", qty: 300, reportDate: new Date("2019-04-01")},
  {_id: 3, quarter: "2019Q1", region: "C", qty: 700, reportDate: new Date("2019-04-01")},
  {_id: 4, quarter: "2019Q2", region: "B", qty: 300, reportDate: new Date("2019-07-01")},
  {_id: 5, quarter: "2019Q2", region: "C", qty: 1000, reportDate: new Date("2019-07-01")},
  {_id: 6, quarter: "2019Q2", region: "A", qty: 400, reportDate: new Date("2019-07-01")}
])

db.reportedsales.insertMany([
  {_id: 1, quarter: "2019Q1", region: "A", qty: 400, reportDate: new Date("2019-04-02")},
  {_id: 2, quarter: "2019Q1", region: "B", qty: 550, reportDate: new Date("2019-04-02")},
  {_id: 3, quarter: "2019Q1", region: "C", qty: 1000, reportDate: new Date("2019-04-05")},
  {_id: 4, quarter: "2019Q2", region: "B", qty: 500, reportDate: new Date("2019-07-02")}
])

Potrzebujemy jednak raportu, który przedstawi nam sumaryczną sprzedaż i kupno dla poszczególnych kwartałów. Dane te będą nam często potrzebne, więc dobrze będzie je zapisać. Wykorzystamy do tego operator $merge.

db.purchaseorders.aggregate([
  {$group: {_id: "$quarter", purchased: {$sum: "$qty"}}},
  {$merge: {into: "quarterlyreport", on: "_id", whenMatched: "merge", whenNotMatched: "insert"}}
])

Grupujemy wartości po czym zapisujemy je w kolekcji quarterlyreport. Po takiej operacji otrzymujemy kolekcję quarterlyreport:

{"_id": "2019Q2", "purchased": 1700}
{"_id": "2019Q1", "purchased": 1200}

Następnie przeprowadzamy analogiczną operację dla sprzedaży:

db.reportedsales.aggregate([
  {$group: {_id: "$quarter", sales: {$sum: "$qty"}}},
  {$merge: {into: "quarterlyreport", on: "_id", whenMatched: "merge", whenNotMatched: "insert"}}
])

W wyniku otrzymujemy kolekcję, która służy nam za widok ze zagregowanymi danymi. Warto zauważyć, że w wynikowej kolekcji dokumenty zostały zmergowane, a nie zastąpione:

{"_id": "2019Q1", "sales": 1950, "purchased": 1200}
{"_id": "2019Q2", "sales": 500, "purchased": 1700}

Przydatne linki:

💡 "Czy wiesz, że?" to wewnątrzfirmowa inicjatywa, której celem jest szerzenie ciekawostek z różnych obszarów IT. Najlepsze z nich trafiają na bloga dla szerszego grona odbiorców.