postimage

W świecie programistów Java, od wielu lat prym wiedzie Spring Framework, który błyskawicznie dostosowuje się do panujących trendów. Trudno sobie wyobrazić programistę Java, szczególnie aplikacji internetowych, który nie znałby tego projektu, lub precyzyjniej, zbioru projektów. Jednym z popularnych i bardzo dojrzałych elementów ekosystemu, jest Spring Security, który dostarcza gotowe rozwiązania dla różnych zawiłych zagadnień w zakresie bezpieczeństwa.

Kilka lat temu, kiedy zaczynałem przygodę z programowaniem, moim pierwszym komercyjnym projektem do wykonania, było zaimplementowanie aplikacji internetowej, która miała służyć do zarządzania zadaniami. Zadania te były przypisane do konkretnych użytkowników, którzy nie mogli sobie ich nawzajem przeglądać. Problem wydawał się być powszechny. Po krótkim poszukiwaniu, natknąłem się na koncepcję znaną jako Access Control List oraz jego realizacją w Spring Security ACL, która jest rozszerzeniem Spring Security. To było to, czego szukałem!

W tym artykule wyjaśnię, dlaczego Spring Security jest niewystarczający do zrealizowania wspomnianego wymagania, i dlaczego potrzebujemy rozszerzenia Spring Security ACL. Dodatkowo przedstawię fragmenty kodu, które są istotne w naszym projekcie.

Pełny kod jest dostępny pod adresem https://github.com/pawelwalaszek/spring-security-acl.

Czym właściwie jest Access Control List?

Krótka definicja brzmi:

Access Control List (ACL) jest listą uprawnień skojarzonych z obiektem.

W naszym przypadku obiektem jest zadanie. Natomiast lista uprawnień jest przechowywana w specjalnych strukturach tabelarycznych znajdujących się w bazie danych, w której są zdefiniowane relacje między obiektem, a użytkownikiem.

Dlaczego Spring Security jest niewystarczający?

Spring Security pozwala określić dostęp na poziomie żądania HTTP lub wywołania metody.

Przykład:

@PreAuthorize("hasRole('TASK')")
public List<Task> getTasksWithoutAcl() {
  return taskRepository.findAll();
}

W powyższym przykładzie użytkownik z rolą TASK otrzyma pełną listę obiektów Task. Nie jest to zgodne z naszym wymaganiem, ponieważ chcemy, aby użytkownik otrzymał wyselekcjonowaną listę obiektów Task, dokładniej, listę obiektów do których został przypisany.

Spring Security ACL pozwala określić dostęp na poziomie obiektów.

Przykład:

@PreAuthorize("hasRole('TASK')")
@PostFilter("hasPermission(filterObject, 'READ')")
public List<Task> getTasksWithAcl() {
  return taskRepository.findAll();
}

W powyższym przykładzie użytkownik z rolą TASK otrzyma listę obiektów Task, ale tylko tych, do których otrzymał uprawnienie odczytu.

@PreAuthorize – sprawdza, czy użytkownik posiada rolę TASK, a w przypadku jej braku generuje wyjątek, który tworzy odpowiedź HTTP ze statusem 403.

@PostFilter – usuwa obiekty z kolekcji, do których użytkownik nie ma uprawnień.

Kombinacja adnotacji @PreAuthorize i @PostFilter jest bardzo wygodna, ale żeby taka była, należy odpowiednio przygotować konfigurację w naszej aplikacji zarówno dla Spring Security jak i dla Spring Security ACL.

Konfiguracja

a) Konfiguracja dla Spring Security:

@Configuration
@EnableWebSecurity
public class SecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {

  @Override
  public void configure(WebSecurity webSecurity) throws Exception {
    webSecurity.ignoring().antMatchers("/h2-console/**");
  }

  @Override
  protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
    http.csrf().disable()
      .authorizeRequests()
      .anyRequest().authenticated()
      .and()
      .formLogin()
      .and()
      .httpBasic();
  }

  @Override
  protected void configure(AuthenticationManagerBuilder auth) throws Exception {
    auth.inMemoryAuthentication()
        .withUser("admin").password(passwordEncoder().encode("admin")).roles("ADMINISTRATION")
        .and()
        .withUser("user1").password(passwordEncoder().encode("user1")).roles("TASK")
        .and()
        .withUser("user2").password(passwordEncoder().encode("user2")).roles("TASK");
  }

  @Bean
  public PasswordEncoder passwordEncoder() {
    return new BCryptPasswordEncoder();
  }
}

b) Konfiguracja dla Spring Security ACL. W tym punkcie dokładniej przyjrzyjmy się konfiguracji.

Pierwszym istotnym krokiem jest dodanie klasy DefaultMethodSecurityExpressionHandler, która jest wzbogacona o obsługę wyrażeń ACL. W tym miejscu dochodzi do załadowania przydzielonych uprawnień oraz skonfrontowanie ich z zabezpieczonymi obiektami. Na potrzeby wspomnianej klasy należy dodać klasę JdbcMutableAclService, która wchodzi w interakcję z bazą danych. To w tej klasie są zdefiniowane zapytania SQL. Dodatkowa klasa BasicLookupStrategy określa strategię, która optymalizuje zapytania. W naszym przypadku optymalizacja jest wykonana przy założeniu, że użyta baza danych jest zgodna z ANSI SQL.

@Autowired
private MethodSecurityExpressionHandler defaultMethodSecurityExpressionHandler;

@Override
protected MethodSecurityExpressionHandler createExpressionHandler() {
  return defaultMethodSecurityExpressionHandler;
}

@Bean
public MethodSecurityExpressionHandler defaultMethodSecurityExpressionHandler(DataSource dataSource) {
  DefaultMethodSecurityExpressionHandler expressionHandler = new DefaultMethodSecurityExpressionHandler();
  AclPermissionEvaluator permissionEvaluator = new AclPermissionEvaluator(aclService(dataSource));
  expressionHandler.setPermissionEvaluator(permissionEvaluator);
  return expressionHandler;
}

@Bean
public JdbcMutableAclService aclService(DataSource dataSource) {
  return new JdbcMutableAclService(dataSource, lookupStrategy(dataSource), aclCache());
}

@Bean
public LookupStrategy lookupStrategy(DataSource dataSource) {
  return new BasicLookupStrategy(dataSource, aclCache(), aclAuthorizationStrategy(), new ConsoleAuditLogger());
}

Klasa AclAuthorizationStrategyImpl definiuję strategię, która określa, w jakich warunkach jest przydzielane uprawnienie. Jeśli jesteśmy właścicielem obiektu lub mamy uprawnienie administracyjne, wtedy otrzymujemy dostęp do obiektu.

@Bean
public AclAuthorizationStrategy aclAuthorizationStrategy() {
  return new AclAuthorizationStrategyImpl(new SimpleGrantedAuthority("ROLE_TASK"));
}

Klasa DefaultPermissionGrantingStrategy definuję dodatkową strategię, która określa, czy jest przydzielane uprawnienie. Jeśli nie jesteśmy właścicielem obiektu i nie mamy uprawnienia administracyjnego, ale posiadamy wpisy w bazie definiujące uprawnienie do obiektu, to otrzymujemy dostęp do obiektu.

@Bean
public PermissionGrantingStrategy permissionGrantingStrategy() {
  return new DefaultPermissionGrantingStrategy(new ConsoleAuditLogger());
}

W repozytorium, w konfiguracji ACL znajdują się dodatkowe klasy odpowiedzialne za cache, który zmniejsza ilość zapytań do bazy danych.

c) Struktura schematu dla poszczególnych baz danych jest dostępna w kodach źródłowych Spring Security tutaj. W naszym przypadku DDL jest dla bazy danych H2:

-- App schemas

CREATE TABLE IF NOT EXISTS tasks (
 id bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 chapter varchar(100) NOT NULL,
 title varchar(100) NOT NULL,
 description varchar(1000),
 creation_date TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
 PRIMARY KEY (id)
);

-- ACL schemas

CREATE TABLE IF NOT EXISTS acl_sid (
 id bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 principal tinyint(1) NOT NULL,
 sid varchar(100) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (id),
 UNIQUE KEY unique_uk_1 (sid,principal)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS acl_class (
 id bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 class varchar(255) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (id),
 UNIQUE KEY unique_uk_2 (class)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS acl_entry (
 id bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 acl_object_identity bigint(20) NOT NULL,
 ace_order int(11) NOT NULL,
 sid bigint(20) NOT NULL,
 mask int(11) NOT NULL,
 granting tinyint(1) NOT NULL,
 audit_success tinyint(1) NOT NULL,
 audit_failure tinyint(1) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (id),
 UNIQUE KEY unique_uk_4 (acl_object_identity,ace_order)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS acl_object_identity (
 id bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 object_id_class bigint(20) NOT NULL,
 object_id_identity bigint(20) NOT NULL,
 parent_object bigint(20) DEFAULT NULL,
 owner_sid bigint(20) DEFAULT NULL,
 entries_inheriting tinyint(1) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (id),
 UNIQUE KEY unique_uk_3 (object_id_class,object_id_identity)
);

ALTER TABLE acl_entry
ADD FOREIGN KEY (acl_object_identity) REFERENCES acl_object_identity(id);

ALTER TABLE acl_entry
ADD FOREIGN KEY (sid) REFERENCES acl_sid(id);

ALTER TABLE acl_object_identity
ADD FOREIGN KEY (parent_object) REFERENCES acl_object_identity (id);

ALTER TABLE acl_object_identity
ADD FOREIGN KEY (object_id_class) REFERENCES acl_class (id);

ALTER TABLE acl_object_identity
ADD FOREIGN KEY (owner_sid) REFERENCES acl_sid (id);

Przykładowe dane

Utworzony schemat należy wypełnić odpowiednimi danymi. W naszej aplikacji mamy dwóch predefiniowanych użytkowników user1 i user2 z taką samą rolą TASK. Dla tych użytkowników utworzymy 8 zadań i odpowiednio przypiszemy ich do poszczególnych zadań. Użytkownik user1 będzie mieć prawo odczytu do zadań z kategorii Security, natomiast użytkownik user2 będzie mieć prawo odczytu do pozostałych zadań. W naszym przykładzie ograniczamy się jedynie do prawa odczytu, jednak ACL umożliwia nadawanie uprawnień dla odczytu, zapisu, tworzenia oraz usuwania.

Warto podkreślić, że model aplikacji nie jest bezpośrednio powiązany z tabelami, w których są trzymane informacje o uprawnieniach. Pośrednim powiązaniem między modelem aplikacji, a zdefiniowanymi uprawnieniami, są adnotacje.

W naszej przykładowej aplikacji dodajemy dane bezpośrednio do bazy danych za pomocą DML.

-- Kilka przykładowych zadań

INSERT INTO tasks (id, chapter, title, description, creation_date) VALUES (1, 'Security', 'tytuł 1', 'opis zadania 1', current_timestamp);
INSERT INTO tasks (id, chapter, title, description, creation_date) VALUES (2, 'Cloud', 'tytuł 2', 'opis zadania 2', current_timestamp);
INSERT INTO tasks (id, chapter, title, description, creation_date) VALUES (3, 'Security', 'tytuł 3', 'opis zadania 3', current_timestamp);
INSERT INTO tasks (id, chapter, title, description, creation_date) VALUES (4, 'Cloud', 'tytuł 4', 'opis zadania 4', current_timestamp);
INSERT INTO tasks (id, chapter, title, description, creation_date) VALUES (5, 'Frontend', 'tytuł 5', 'opis zadania 5', current_timestamp);
INSERT INTO tasks (id, chapter, title, description, creation_date) VALUES (6, 'Security', 'tytuł 6', 'opis zadania 6', current_timestamp);
INSERT INTO tasks (id, chapter, title, description, creation_date) VALUES (7, 'Cloud', 'tytuł 7', 'opis zadania 7', current_timestamp);
INSERT INTO tasks (id, chapter, title, description, creation_date) VALUES (8, 'Storage', 'tytuł 8', 'opis zadania 8', current_timestamp);

-- ACL - przepisanie uprawnień

INSERT INTO acl_sid (id, principal, sid) VALUES
(1, 0, 'ROLE_TASK'),
(2, 1, 'admin'),
(3, 1, 'user1'),
(4, 1, 'user2');

INSERT INTO acl_class (id, class) VALUES
(1, 'com.consdata.task.model.Task');

INSERT INTO acl_object_identity (id, object_id_class, object_id_identity, parent_object, owner_sid, entries_inheriting) VALUES
(1, 1, 1, NULL, 2, 0),
(2, 1, 3, NULL, 2, 0),
(3, 1, 6, NULL, 2, 0),
(4, 1, 2, NULL, 2, 0),
(5, 1, 4, NULL, 2, 0),
(6, 1, 5, NULL, 2, 0),
(7, 1, 7, NULL, 2, 0),
(8, 1, 8, NULL, 2, 0);

INSERT INTO acl_entry (id, acl_object_identity, ace_order, sid, mask, granting, audit_success, audit_failure) VALUES
(1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 0),
(2, 2, 1, 3, 1, 1, 1, 0),
(3, 3, 1, 3, 1, 1, 1, 0),
(4, 4, 1, 4, 1, 1, 1, 0),
(5, 5, 1, 4, 1, 1, 1, 0),
(6, 6, 1, 4, 1, 1, 1, 0),
(7, 7, 1, 4, 1, 1, 1, 0),
(8, 8, 1, 4, 1, 1, 1, 0);

Opis poszczególnych tabel został przedstawiony tutaj.

Możemy również programowo dodawać uprawnienia do użytkowników. Przykład klasy, która to realizuje:

@RequiredArgsConstructor
@Service
public class PermissionService {

  private final MutableAclService aclService;

  public void addPermission(String username, Class<?> type, Long id, Permission permission) {
    ObjectIdentity objectIdentity = new ObjectIdentityImpl(type, id);
    Sid sid = new PrincipalSid(username);
    MutableAcl acl;
    try {
      acl = (MutableAcl) aclService.readAclById(objectIdentity);
    } catch (NotFoundException exception) {
      acl = aclService.createAcl(objectIdentity);
    }
    acl.insertAce(acl.getEntries().size(), permission, sid, true);
    aclService.updateAcl(acl);
  }
}

Access Control List w akcji

Omówiliśmy już wszystkie niezbędne kwestie. Jesteśmy gotowi uruchomić aplikację i ją przetestować. Pełny kod znajduje się pod adresem https://github.com/pawelwalaszek/spring-security-acl.

mvn spring-boot:run

Uwaga! Dla każdego użytkownika należy zalogować się w osobnym trybie incognito, gdyż pozwoli nam uniknąć problemów z cachowaniem danych dostępowych w przeglądarce internetowej.

Wejście pod adres:

http://localhost:8080/tasks/list-with-acl

i zalogowanie się jako user1 z hasłem user1 spowoduje wyświetlenie zadań tylko z kategorii Security. Natomiast dla użytkownika user2 z hasłem user2 zostaną wyświetlone zadania z pozostałych kategorii.

Spróbujmy przypisać użytkownikowi user1 uprawnienie do odczytywania zadania z identyfikatorem nr 8. Dla tej sytuacji został przygotowany endpoint, który potrafi zrealizować taką operację.

curl -X PUT -u admin:admin http://localhost:8080/permissions/READ/tasks/8/users/user1/add

Ponowne wejście pod adres:

http://localhost:8080/tasks/list-with-acl

i zalogowanie się jako user1 z hasłem user1 spowoduje wyświetlenie zadań z kategorii Security oraz jedno zadanie z identyfikatorem nr 8, czyli zadanie z kategorii Storage.

Wejście pod adres:

http://localhost:8080/tasks/list-without-acl

dowolnym użytkownikiem spowoduje wyświetlenie wszystkich zadań, gdyż dla tego adresu został określony dostęp na poziomie wywołania metody, w tym przypadku, dla użytkowników z rolą TASK.

Podsumowanie

Czy potrzebujmy Spring Security ACL? To zależy od wymagań:

 • Tak, jeśli potrzebujemy określać dostęp na poziomie obiektów.
 • Nie, jeśli potrzebujemy określać dostęp na poziomie żądania HTTP lub wywołania metody.

Tym artykułem chciałbym zwrócić uwagę na obecność gotowej implementacji Access Control List oraz jaki konkretny problem rozwiązuje. Warto skorzystać z gotowych i dojrzałych rozwiązań, takich jak, Spring Security ACL, gdyż pozwoli nam zaoszczędzić sporo czasu oraz uniknąć potencjalnych błędów podczas tworzenia własnej implementacji.