postimage

APP_INITIALIZER to wbudowany w Angulara InjectionToken. Pod InjectionToken można zarejestrować wartość, funkcję albo serwis. Token ten można wstrzyknąć do komponentu lub serwisu. Przykład zdefiniowania MY_TOKEN:

export const MY_TOKEN = new InjectionToken<string>('MY_TOKEN');

Zarejestrowanie wartości Hello pod MY_TOKEN:

@NgModule({
// (...)
providers: [{
 provide: MY_TOKEN,
 useValue: 'Hello',
}]
// (...)
})
export class AppModule { }

Wstrzyknięcie wartości MY_TOKEN do serwisu oraz wyświetlenie w konsoli przeglądarki Hello:

@Injectable()
export class MyService {

 constructor(@Inject(MY_TOKEN) public value: string) {
  console.log(value);
 }

}

Natomiast, dzięki tokenowi APP_INITIALIZER, możliwe jest wykonanie funkcji, lub zestawu funkcji, które zostaną wykonane przed uruchomieniem aplikacji (bootstraping).

Przykład

Prosty przykład wywołania dwóch funkcji przed startem aplikacji:

export function appInit1() {
 return () => console.log('Hello from appInit1!');
}

export function appInit2() {
 return () => console.log('Hello from appInit2!');
}

Parametr multi pozwala na rejestrację dwóch lub więcej funkcji pod APP_INITIALIZER:

@NgModule({
// (...)
providers: [{
 provide: APP_INITIALIZER,
 useFactory: appInit1,
 multi: true
},
{
 provide: APP_INITIALIZER,
 useFactory: appInit2,
 multi: true
}],
// (...)
})
export class AppModule { }

W konsoli przeglądarki pojawią się poniższe komunikaty:

Hello from appInit1!
Hello from appInit2!

Przykład z Promise

Do APP_INITIALIZER można także przekazać funkcję, która zwróci Promise! Angular poczeka, aż wszystkie zwrócone Promise’y zostaną rozwiązane (resolved).

export function appInit() {
 return () => new Promise((resolve, reject) => {
  setTimeout(() => {
   console.log('Hello from appInit');
   resolve();
  }, 2000);
 })
}

@NgModule({
// (...)
providers: [{
 provide: APP_INITIALIZER,
 useFactory: appInit,
 multi: true
}],
// (...)
})
export class AppModule { }

W rezultacie, po 2 sekundach od wywołania funkcji appInit, w konsoli zostanie wyświetlona wiadomość: Hello from appInit.

Zaawansowany przykład

Do funkcji uruchamianej przed bootstrapem aplikacji możliwe jest wstrzyknięcie serwisu. W poniższym przykładzie aplikacja frontendowa ściąga konfigurację wymaganą do poprawnego działania. Na backendzie wystawiony jest plik conf.json, serwowany przez http-server. Interface Configuration jest modelem danych z pliku conf.json, zawiera tylko pole name. Serwis AppInitService wywołuje żądanie typu GET na /api/conf.json.

export interface Configuration {
 name;
}

@Injectable()
export class AppInitService {

 constructor(private httpClient: HttpClient) {
 }

 init(): Promise<Configuration> {
  return this.httpClient.get<Configuration>('api/conf.json')
      .toPromise();
 }
}
export function appInit(appInitService: AppInitService) {
 return () => appInitService.init().then(configuration => console.log(configuration));
}

@NgModule({
// (...)
providers: [
 AppInitService,
 {
  provide: APP_INITIALIZER,
  useFactory: appInit,
  deps: [AppInitService],
  multi: true
 }]
// (...)
})
export class AppModule { }

Powyższy kod wyświetli w konsoli konfigurację z pliku conf.json.

{name: "Test App name"}

Implementacja w Angularze

Przyjrzyjmy się teraz, w jaki sposób APP_INITIALIZER został zaimplementowany w samym Angularze. W pliku application_init.ts znajduje się definicja InjectionToken.

export const APP_INITIALIZER = new InjectionToken<Array<() => void>>('Application Initializer');

Początek bootstrapowania aplikacji w Angular wygląda następująco:

platformRef#bootstrapModuleFactory()
return _callAndReportToErrorHandler(exceptionHandler, ngZone !, () => {
    const initStatus: ApplicationInitStatus = moduleRef.injector.get(ApplicationInitStatus);
    initStatus.runInitializers(); // (1)
    return initStatus.donePromise.then(() => {
     this._moduleDoBootstrap(moduleRef); // (2)
     return moduleRef;
    });

W punkcie (1) w serwisie ApplicationInitStatus wywołana jest funkcja runInitializers. Po zakończeniu ApplicationInitStatus, Angular przeprowadza bootstrap komponentu.

ApplicationInitStatus#runInitializers()
 runInitializers() {
  // (...)
  const asyncInitPromises: Promise<any>[] = [];

  if (this.appInits) {
   for (let i = 0; i < this.appInits.length; i++) {
    const initResult = this.appInits[i]();
    if (isPromise(initResult)) {
     asyncInitPromises.push(initResult);
    }
   }
  }

  Promise.all(asyncInitPromises).then(() => { complete(); }).catch(e => { this.reject(e); });

  // (...)
 }

Metoda runInitializers sprawdza wywołania, które zwróciły Promise i czeka, aż wszystkie funkcje zostaną zakończone (resolve).

Zastosowania

Do czego można zastosować APP_INITIALIZER?

 • obsługa powiadomień push z serwera (comety),
 • pobranie konfiguracji np. CSRF token,
 • monitorowanie aktywności użytkownika,
 • keep alive,
 • keycloak - polecam świetny wpis Michała Hoji na ten temat źródło.

Nawet, jeżeli w swojej aplikacji nie używamy APP_INITIALIZER, sam Angular wykorzystuje go do poprawnego działania. Przykłady użycia w Angularze: