postimage

Pisząc aplikacje z wykorzystaniem Angulara mamy styczność z obiektami typu Observable. Na pewno zdarzyło Ci się użyć serwisu HttpClient do pobierania danych z serwera albo EventEmittera do komunikacji komponentów rodzic-dziecko. W każdym z tych przypadków użycia masz do czynienia z obiektem Observable. Czy zastanawiałeś się nad tym, czym w zasadzie jest ten typ obiektu, dlaczego musisz go zasubskrybować, aby otrzymać dane? A może już to wiesz, ale chciałbyś dowiedzieć się jak efektywniej wykorzystać bibliotekę RxJS?

Jeżeli tak, to ten artykuł jest dla Ciebie!

Czym jest RxJS?

Reactive Extensions for JavaScript (RxJS) jest biblioteką ułatwiającą programowanie reaktywne w języku JavaScript. Dzięki tej bibliotece i komponentom, jakie udostępnia tworzenie asynchronicznych programów jest intuicyjne i proste - zaraz przekonasz się jak bardzo!

Strumień danych

Zacznijmy jednak od podstaw. Czym jest strumień danych w programowaniu reaktywnym? Według definicji, jest on sekwencją danych dostępnych w danym okresie. Taką sekwencję możemy obserwować oraz pobrać z niej potrzebne nam obiekty lub wartości. Dane natomiast mogą pojawić się w każdym momencie jego życia, a o ich pojawieniu się jesteśmy powiadamiani callbackiem (czyli funkcją odwrotną wywoływaną przez strumień). Istnieją dwa typy strumieni - zimny i ciepły.

Strumień zimny

Strumień zimny nie będzie emitować (produkować) danych aż do momentu, gdy ktoś (obserwator) zacznie go obserwować. Wyemituje odrębną wartość dla każdego nowego obserwatora - te wartości nie są współdzielone. Przykładowo: wysłanie żądania GET do serwera.

this.httpClient.get<ServerResponse>('someUrl')

Strumień ciepły

Strumień ciepły, w przeciwieństwie do zimnego, emituje dane niezależnie od tego, czy ktoś na niego nasłuchuje. Każdy obserwator operuje na współdzielonym zasobie danych - dwóch obserwatorów otrzyma tą samą wartość w momencie wyemitowania danej przez strumień. Przykładowo: wydarzenia ‘click’

import {fromEvent} from 'rxjs';
 
fromEvent(document, 'click')

Observable, wzorzec Obserwator

Mając już wiedzę czym jest strumień i z jakimi rodzajami strumieni możemy się spotkać, warto przejść do opisania podstawowego konceptu RxJS: Observable. Observable jest obiektem reprezentującym strumień danych. Implementuje wzorzec projektowy Obserwator, który zakłada istnienie bytu przechowującego listę obiektów - obserwatorów, nasłuchujących na jakiekolwiek zmiany stanu danego bytu, powiadamiającego każdego z nich o zmianie poprzez wywołanie funkcji przez nich przekazanych (callback).

Najprostszego Observable możemy stworzyć za pomocą funkcji statycznej of.

// obiekt Observable, emitujący wartości liczbowe od 1 do 5
const numbers$: Observable<number> = of(1,2,3,4,5);

Obiekt numbers$ jest definicją strumienia danych typu number. Jest to tylko i wyłącznie szablon strumienia. W tym przypadku stworzyliśmy strumień zimny. Znamy zbiór danych (1,2,3,4,5), jednak dane zaczną być emitowane dopiero w momencie rozpoczęcia nasłuchiwania na dany strumień przez obserwatora. Pod strumień ‘podłączamy’ się za pomocą funkcji subscribe().

subscribe() i unsubscribe()

Funkcja subscribe jako parametr oczekuje obiektu, który definiuje trzy funkcje: next, error oraz complete.

const subscription = numbers$.subscribe({
  next(value) {},
  error(err) {},
  complete() {}
});

Każda z tych funkcji jest callbackiem, który jest wywoływany w poszczególnych momentach przepływu danych przez strumień. Funkcja next(value) wywoływana jest za każdym razem, gdy strumień emituje pojedynczą wartość - czyli w naszym przypadku funkcja next() zostanie wywołana 5-krotnie, po razie dla każdej z cyfr z zakresu 1-5. Callback error(err) zostanie wywołany w momencie, gdy strumień zostanie nienaturalnie zamknięty lub przerwany. Complete jest ostatnim callbackiem, który wywoływany jest po zamknięciu strumienia.

Wywołanie funkcji subscribe() dopisuje nas do listy obserwatorów danego strumienia.

W momencie podpięcia się jako obserwator do danego Observable zostaje przekazany nam obiekt typu Subscription, na którym możemy wywołać metodę unsubscribe(), która usunie nas z listy obserwatorów.

Odsubskrybowanie się jest bardzo ważne w przypadku strumieni gorących, które w większości przypadków są nieskończone - emitują wartość przez potencjalnie nieskończoną ilość czasu. Jeżeli zapomnimy o usunięciu nas z listy obserwatorów danego strumienia, referencja do stworzonego przez nas obserwatora będzie istnieć przez cały cykl życia aplikacji - tworząc nieskończoną dziurę w pamięci, która w sytuacji ekstremalnej może doprowadzić do zabicia karty, w której działa nasza aplikacja.

Subject - tworzenie własnych strumieni

RxJS oferuje nam również możliwość tworzenia własnych strumieni. Możemy to zrobić za pomocą obiektów typu Subject. Subject, tłumacząc na język polski, oznacza dosłownie: temat. Taki strumień jest więc tematem, potencjalnie nieskończonym, który emituje nowe wartości w kluczowych dla nas miejscach aplikacji. Subject możemy stworzyć bardzo prosto - jak każdy inny obiekt:

const subject$ = new Subject<number>();

Do danego strumienia możemy teraz się subskrybować jako obserwatorzy:

subject$.asObservable()
  .subscribe((value) => console.log('value from subject$: ', value))

Zmienna subject$ oferuje nam teraz metodę next(value: number), dzięki której możemy rozesłać wszystkim obserwatorom nową wartość liczbową, w taki sposób:

subject$.next(5);
// value from subject$: 5

Strumień, jaki teraz stworzyliśmy jest strumieniem nieskończonym, więc musimy pamiętać o odsubskrybowaniu się po zakończeniu nasłuchiwania! Możemy również zamknąć strumień wywołując metodę complete().

Wyemitowaliśmy w powyższym przykładzie wartość numeryczną ‘5’, którą otrzymał pojedynczy obserwator. Jeżeli w momencie emisji nowej wartości nie istniałby żaden obserwator, to wartość ta przepadła by na wieki. Jest to dosyć smutne. Co w przypadku, gdy ta wartość jest dla nas ważna i nie chcemy jej stracić? Na szczęście z pomocą przychodzą nam specyficzne obiekty rozszerzające typ Subject.

ReplaySubject

ReplaySubject jest strumieniem, który dla każdego nowego obserwatora odtwarza N ostatnio emitowanych danych. Wartość N możemy przekazać w konstruktorze tego obiektu, o tak:

const replaySubject$ = new ReplaySubject<number>(5);

Jeżeli wcześniej przez ten strumień emitowane były wartości, to przy subskrypcji, zostaną one odtworzone danemu obserwatorowi, ale nie więcej niż 5 ostatnich. Przykładowo:

replaySubject$.next(1);
replaySubject$.next(2);
replaySubject$.next(3);
replaySubject$.next(4);
replaySubject$.next(5);
replaySubject$.next(6);
replaySubject$.asObservable()
  .subscribe(replayedValue => console.log(replayedValue));
// 2
// 3
// 4
// 5
// 6

BehaviorSubject

BehaviorSubject jest specyficznym rodzajem strumienia. Zawsze posiada on wartość, gdyż jest ona wymagana przy tworzeniu danego obiektu. Ponadto, strumień ten zawsze przechowuje ostatnio emitowaną wartość i podobnie jak w przypadku ReplaySubject, odtwarza ją każdemu nowemu obserwatorowi. Tworzymy go w równie prosty sposób:

const behaviorSubject = new BehaviorSubject<boolean>(true);
behaviorSubject.asObservable().subscribe(value => console.log(value))
// true
behaviorSubject.next(false);
behaviorSubject.asObservable().subscribe(value => console.log("drugi obserwator: ", value))
// false
// drugi obserwator: false

Teraz, każdy nowy obserwator otrzyma obecnie przechowywaną przez dany strumień wartość - logiczną wartość ‘true’.

AsyncSubject

AsyncSubject jest specyficznym strumieniem, ponieważ wyemituję on ostatnią wartość przekazaną w funkcji next() dopiero po zamknięciu tego strumienia, czyli po wywołaniu na nim funkcji complete(). Po zamknięciu przechowuje on wyemitowaną wartość i wyemituję ją każdemu nowemu obserwatorowi, który spóźnił się z subskrypcją przed zamknięciem strumienia.

const asyncSubject = new AsyncSubject<number>();
asyncSubject.asObservable().subscribe(value => console.log("wartosc z async subject: ", value))
asyncSubject.next(1);
asyncSubject.next(2);
asyncSubject.complete();
// wartosc z async subject: 2
asyncSubject.asObservable().subscribe(value => console.log("wartosc z async subject po zamknieciu strumienia: ", value))
// wartosc z async subject po zamknieciu strumienia: 2

RxJS operatory - operacje na strumieniu

Poznaliśmy różne sposoby tworzenia strumieni, co jeśli emitowane dane za każdym razem chcielibyśmy zmodyfikować pod nasz konkretny przypadek biznesowy? Z pomocą oczywiście przychodzi nam RxJS z szerokim wachlarzem operatorów, czyli funkcji operujących na naszym strumieniu. Poniżej przedstawię Ci parę z nich, które uważam za bardzo przydatne w codziennej pracy.

Załóżmy, że operujemy na następującym strumieniu:

const strumien$ = new BehaviorSubject<number>(15_000);
const observable$ = strumien$.asObservable();

Strumień domyślnie emituje wartość liczbową ‘15000’. Możemy operować na danych produkowanych przez nasz strumień, przekazując potrzebne nam operatory jako argumenty funkcji pipe() wywołanej na observable$.

map

Map jest z pewnością znanym Ci operatorem, chociażby z API JS Arrays.map, którym RxJS się sugerował. Map transformuje dane zwracając nam nowy wynik dla każdej emitowanej danej. Przykładowo:

observable$.pipe(map(numerek => numerek*2))
  .subscribe(value => console.log('zmapowana wartosc: ', value))
// zmapowana wartosc: 30000

first

Interesującym operatorem jest operator first(), który pobiera pierwszy element ze strumienia, następnie jako efekt uboczny - wypisuje obserwatora z listy obserwujących dany strumień! Jest to bardzo wygodne, jeżeli z danego gorącego strumienia potrzebujemy tylko jednej wartości - nie musimy przejmować się w tym momencie wywołaniem funkcji unsubscribe(). Przykład:

observable$.pipe(first())
  .subscribe(value => console.log('pierwsza otrzymana wartosc: ', value))
// pierwsza otrzymana wartosc: 15000
strumien$.next(25000);
// nic sie nie stalo, observable$ odpisal sie z listy obserwatorow

withLatestFrom

Następnym operatorem wartym uwagi jest withLatestFrom, który umożliwia nam ‘skrzyżowanie strumieni’, czyli dołączenie do jednego strumienia ostatnio emitowanej wartości przez drugi strumień. Przykładowo:

const otherStream$ = new BehaviourSubject<boolean>(true);
observable$.pipe(withLatestFrom(otherStream$))
  .subscribe(([value, otherStreamValue]) => console.log('otrzymana wartosc z pierwszego strumienia: {}, z drugiego: {}', value, otherStreamValue))
// otrzymana wartosc z pierwszego strumienia: 15000, z drugiego: true

takeUntil

Operator takeUntil jest wygodnym operatorem, jeżeli chcemy w przejrzysty i prosty sposób wypisać się z listy obserwujących dany strumień. Rzućmy okiem na kod:

@Component({
 selector: 'app-some-component',
 template: `
    some template
 `,
 styleUrls: ['some-styles.scss']
})
export class SomeComponent implements OnDestroy, OnInit {
  private destroySubject$ = new Subject<void>();
  private someValues$ = new BehaviourSubject<string>('initial value');
  
  ngOnInit(): void {
    this.someValues$.asObservable().pipe(takeUnitl(this.destroySubject$))
      .subscribe(value => ...)
  }

  ngOnDestroy(): void {
    this.destroySubject.next();
  }  

}

Powyższy fragment przedstawia nam SomeComponent, który nasłuchuje na wartości ze strumienia someValues$ aż do momentu, gdy zostanie wyemitowana wartość z drugiego strumienia: destroySubject$. W taki oto sposób nie musimy pamiętać o ręcznym odsubskrybowaniu się z pierwszego strumienia, gdyż zostanie on automatycznie zamknięty w momencie zniszczenia komponentu przez Angulara. :)

switchMap

Kolejnym przydatnym operatorem może być switchMap(), którego zastosowanie pozwala nam zachować czystość i powstrzyma nas przed tworzeniem tzw. callback hell, czyli zagnieżdżania wywołań subscribe() tworzących łańcuch wywołań trudny w czytaniu i utrzymywaniu. Dlatego też zamiast pisać:

observable$.subscribe(
  value => someService.processValue(value)
    .subscribe(someServiceResponse => andYetAnotherService.processAnotherValue(someServiceResponse)
        .subscribe(yetAnotherResponse => veryImportantService.processVeryImportantValue(yetAnotherResponse)
          .subscribe(veryImportantResponse => ...))))

Każdy z serwisów zwraca Observable do strumienia, z którego potrzebujemy wartości do wywołania kolejnego serwisu. Możemy zamiast tego napisać:

observable$.pipe(
  switchMap(value => someService.processValue(value)),
  switchMap(someServiceResponse => andYetAnotherService.processAnotherValue(someServiceResponse)),
  switchMap(yetAnotherResponse => veryImportantService.processVeryImportantValue(yetAnotherResponse)))
    .subscribe(veryImportantResponse => ...)

SwitchMap automatycznie subskrybuje nas do kolejnego strumienia, przez co kod staje się czytelniejszy. Oczywiście zagnieżdżanie strumieni i tak wprowadza narzut przeszkadzający w szybkim zrozumieniu, co dany kod produkuje, lecz jest to bardziej eleganckie podejście.

Więcej operatorów

Aby poznać więcej operatorów polecam stronę learnrxjs, która świetnie opisuje interesujące operatory udostępnione w bibliotece RxJS.

Podsumowanie

RxJS jest potężnym narzędziem dającym wiele możliwości napisania kodu, który będzie reaktywny, asynchroniczny i intuicyjny dla czytającego go kolegi lub koleżanki z zespołu. Mam nadzieję, że będziesz kontynuować swoją przygodę z programowaniem reaktywnym i będziesz móc przekuć zebraną przy czytaniu tego artykułu wiedzę w kod asynchroniczny, napawający Cię dumą!