postimage

W tym artykule pokażę jak postawić klaster kubernetesa na popularnych płytkach Raspberry Pi. Czas post pandemicznego kryzysu półprzewodników, niedoboru płytek oraz ich horrendalnych cen na serwisach aukcyjnych, to idealny moment na taki poradnik ;)

Przygotowanie płytek

Potrzebne będą co najmniej dwie płytki Raspberry Pi 4+. W ostateczności worker node można postawić na wersji 3B. Niższe wersje płytek są na architekturze 32-bit. O ile sam klaster można na niej postawić, o tyle aplikacji praktycznie nie ma. Jako bazę wykorzystamy system Raspberry Pi OS w wersji 64-bit. Można użyć oczywiście dowolnego systemu, byle był 64-bit. Ze strony raspberrypi.com pobieramy wersję lite systemu, rozpakowujemy archiwum i kopiujemy na kartę microSd (klasy 10). Zakładając, że karta jest reprezentowana przez urządzenie /dev/sdb:

dd if=wypakowanyObraz.img of=/dev/sdb bs=4M conv=fsync

Bardzo ważne, aby karty sd były w dobrym stanie (idealnie, gdyby były nowe). Najistotniejsza jest karta użyta na maszynie master. Po dłuższym czasie użytkowania (około 2 lat) karta, którą miałem na głównej maszynie uległa degradacji. W efekcie w czasie inicjalizacji klastra otrzymywałem timeouty na requestach do etcd. Pomogła wymiana karty na nową.

Po uruchomieniu płytki przechodzimy przez wstępną konfigurację (zależnie od wersji systemu pojawi się konfigurator lub od razu zostaniem zalogowaniu na użytkownika ‘pi’).

Na początku przystępujemy do konfiguracji ssh. Otwieramy plik /etc/ssh/sshd_config i ustawiamy opcję PermitRootLogin na yes. Następnie przechodzimy na konto root za pomocą sudo su i ustawiamy hasło wykorzystując passwd. Możemy także nie ustawiać hasła i pozostawić domyślna wartość prohibit-password. W takim przypadku należy skopiować na płytkę klucz publiczny. Na koniec włączamy usługę ssh:

systemctl start ssh && systemctl enable ssh

Alternatywnie można wykorzystać narzędzie raspi-config i włączyć ssh przechodząc do Interface Options > SSH.

Jeśli planujemy bezprzewodowe połączenie płytek, możemy skorzystać z tego narzędzia do konfiguracji połączenia — sekcja: System Options

Niezależnie od wybranego interfejsu połączenia musimy zadbać o to, aby adresy IP maszyn były stałe. W tym celu otwieramy plik /etc/dhcpcd.conf usuwamy całą zawartość i podajemy:

interface eth0
static ip_address=192.168.1.203/24
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1 8.8.8.8 8.8.4.4

Oczywiście adresy i interfejs dostosowujemy do własnych wymagań. Dla połączenia bezprzewodowego domyślnym interfejsem jest wlan0. Osobiście cały klaster trzymam w podsieci, aby uniknąć konfliktów z innymi urządzeniami. Wykorzystuję dedykowaną płytkę jako bramę do klastra.

Pozostało zrestartować usługę dhcpcd:

systemctl restart dhcpcd

Na koniec weryfikujemy, czy mamy połączenie pomiędzy wszystkimi płytkami i każda z nich ma dostęp do internetu.

Po konfiguracji należy upewnić się, że w /etc/resolv.conf wśród serwerów dns nie mamy 127.0.0.1. Pozostawienie tego wpisu spowoduje błędy poda CoreDNS. Posiada on mechanizmy wykrywania pętli.

Konfiguracja węzłów

Poniższe instrukcje należy wykonać dla każdej maszyny.

Konfiguracja systemu

Rozpoczynamy od instalacji potrzebnych pakietów:

apt-get update && apt-get install
lsb-release \
apt-transport-https \
ca-certificates \
software-properties-common \
arptables \
ebtables \
libseccomp2 \
jq

Następnie musimy zapewnić dostępność modułów jądra overlay i br_netfilter. W tym celu tworzymy plik /etc/modules-load.d/k8s.conf:

overlay
br_netfilter

W ten sposób po każdym restarcie moduły będą wczytane automatycznie.

Aby możliwa była komunikacja między podami musimy jeszcze stworzyć plik /etc/sysctl.d/k8s.conf:

net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
net.ipv4.ip_forward=1

Moduł overlay pozwala na wykorzystanie systemu plików overlay, dzięki czemu kontenery będą miały “swoją” wersję systemu plików (więcej o overlayFs tutaj. Moduł br_netfilter wraz z ustawieniami z /etc/sysctl.d/k8s.conf pozwoli na komunikację między podami. Ruch odbywający się między kontenerami w ramach emulowanego mostu (bridge network) będzie podlegał regułom zawartym w iptables węzła (za konstrukcję reguł odpowiada kube-proxy). net.ipv4.ip_forward pozwala na przekierowanie pakietów z jednego interfejsu sieciowego na inny (system działa ja router).

Na koniec dodajemy do /boot/cmdline.txt: cgroup_enable=cpuset cgroup_enable=memory swapaccount=1 cpuset oraz memory w kontekście k8s pozwala na ograniczenie zasobów poszczególnym podom. Więcej o control groups tutaj. Włączenie swapaccount powoduje śledzenie i ograniczenie wykorzystania pamięci swap w ramach kontenerów. Istotne jest to z tego względu, że k8s nie wspiera obecnie pamięci swap (wsparcie alpha od wersji 1.22). Dlatego też na każdym nodzie musimy wyłączyć pamięć swap za pomocą komendy.

systemctl disable dphys-swapfile.service

Jeśli swap nie będzie wyłączony, inicjalizacja klastra zakończy się błędem.

Instalacja containerd

Od wersji 1.20 kubernetes przestał wspierać Dockera jako domyślne środowisko uruchamiania dla kontenerów. Docker nie implementuje standardu CRI. Był wspierany przez kuberenetesa, gdyż nie było wystarczająco dobrych/popularnych alternatyw (no i na początku standard CRI nawet nie istniał). Obecnie sytuacja jest nieco inna. W obecnym kształcie docker jest tylko pośrednikiem między k8s, a containerd. Dodatkowo wymaga to utrzymywania dodatkowej warstwy implementującej CRI - docker-shim (został usunięty w wersji 1.24 więcej informacji tutaj).

Na naszym klastrze zainstalujemy containerd.

Binarki containerd pobieramy z oficjalnego repozytorium i umieszczamy ja w katalogu /usr/local.

https://github.com/containerd/containerd/releases/download/vWERSJA/containerd-WERSJA-linux-arm64.tar.gz

W moim przypadku WERSJA=1.6.6.

Następnie tworzymy katalog /etc/containerd i uzupełniamy go domyślną konfiguracją za pomocą:

containerd config default > /etc/containerd/config.toml

W wygenerowanym pliku odnajdujemy SystemdCgroup = false i zmieniamy na SystemdCgroup = true.

Następnie tworzymy katalog /usr/local/lib/systemd/system/ i zapisujemy w nim definicję usługi dostępną na

https://raw.githubusercontent.com/containerd/containerd/main/containerd.service

Containerd zarządza obrazami, siecią i storagem.

W kolejnym kroku instalujemy program runc.

https://github.com/opencontainers/runc/releases/download/vWERSJA_RUNC/runc.arm64

W moim przypadku WERSJA_RUNC=1.1.3 i instalujemy ją pod ścieżką /usr/local/sbin/runc z prawami dostępu 755.

Runc to narzędzie najniższego poziomu, odpowiada za tworzenie i uruchamianie kontenerów.

W repozytorium containerd znaleźć można także archiwa z pluginami CNI. Nie musimy ich specjalnie instalować. W dalszych krokach będziemy aplikować do k8s manifest konkretnego pluginu. Po zaaplikowaniu, binarki zainstalowane zostaną automatycznie za pomocą initConteinera (przynajmniej jeśli chodzi o pluginy, które testowałem).

Pozostaje nam już tylko przeładować usługi i włączyć usługę containerd:

systemctl daemon-reload && systemctl enable --now containerd

Po wszystkim restartujemy system.

Instalacja kubeadm, kubectl i kubelet

Dodajemy klucz repozytorium k8s:

curl -s https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -

Tworzymy pliki /etc/apt/sources.list.d/k8s.list:

deb http://apt.kubernetes.io/ kubernetes-xenial main

I instalujemy aplikacje:

apt-get update && apt-get install kubeadm kubectl kubelet

Po pomyślnej instalacji uruchamiamy usługę kubelet:

systemctl restart kubelet

Konfiguracja mastera

Mając już przygotowaną bazę dla wszystkich węzłów, możemy przejść do inicjalizacji mastera. Wykonujemy polecenie:

kubeadm init 

Po poprawnej inicjalizacji zwrócone zostanie polecenie wraz z tokenem, pozwalające na przyłączenie workerów do klastra. Polecenie to można także wygenerować, uruchamiając na masterze:

kubeadm token create --print-join-command 2>/dev/null

Na koniec pozostaje nam zainstalować jeden z dostępnych pluginów CNI, wymaganych do działania klastra k8s. Osobiście testowałem pluginy:

 • wave (manifest - w url manifestu musimy wskazać konkretną wersję pozyskaną za pomocą $(kubectl version | base64 | tr -d '\n'))
 • flannel (manifest)
 • calico (manifest)

W przypadku pluginu flannel musimy do komendy iniciującej klaster dodać parametr:

kubeadm init --pod-network-cidr=10.244.0.0/16

Jest to domyślna pula adresów rezerwowana dla podów w pluginie flannel. Z jakiegoś powodu nie jest on w stanie wykryć puli zaalokowanej przez k8s przy inicjalizacji.

Co prawda jest to mało prawdopodobne w przypadku domowego klastra, ale należy pamiętać, że pule adresów wskazane w ramach parametrów pod-network-cidr (jeśli nie podamy k8s sam zaalokuje adresy) i service-cidr (dla tego parametru domyślną wartością jest 10.96.0.0/12) nie powinny być zajęte.

Przed zaaplikowaniem manifestu przygotowujemy konfigurację dla kubectl. W tym celu kopiujemy plik /etc/kubernetes/kubelet.conf pod ścieżkę /root/.kube/config

Niezależnie od tego, który plugin wybierzemy, aplikujemy manifest za pomocą:

kubectl apply -f ścieżka/do/manifestu

Konfiguracja workera

Konfiguracja workera sprowadza się do wywołania komendy wygenerowanej w czasie inicjalizacji klastra, np.:

kubeadm join 192.168.1.101:6443 --token et57r8.rezqsvudyqfd0c3z --discovery-token-ca-cert-hash sha256:01e7e5a9a30b7a6d2b8a04465f50c5fe8c43f595b7e30cd325dfb494bd69b624

Po dodaniu wszystkich workerów do klastra, na masterze wykonujemy komendę:

kubect get nodes 

W odpowiedzi powinniśmy otrzymać:

k8s-master-1  Ready  control-plane  165m  v1.24.2
k8s-worker-3  Ready  <none>     159m  v1.24.2
k8s-worker-4  Ready  <none>     159m  v1.24.2
k8s-worker-5  Ready  <none>     159m  v1.24.2
k8s-worker-6  Ready  <none>     159m  v1.24.2
k8s-worker-7  Ready  <none>     159m  v1.24.2

I to wszystko, jeśli chodzi o podstawowy klaster k8s. Pozostaje poczekać na start wszystkich podów. Możemy to zweryfikować za pomocą:

kubectl get pods --all-namespaces
kube-system      coredns-6d4b75cb6d-cztbh          1/1   Running      0        167m
kube-system      coredns-6d4b75cb6d-w7n5l          1/1   Running      0        167m
kube-system      etcd-k8s-master-1              1/1   Running      7        167m
kube-system      kube-apiserver-k8s-master-1         1/1   Running      7        167m
kube-system      kube-controller-manager-k8s-master-1    1/1   Running      4        167m
kube-system      kube-flannel-ds-5b29d            1/1   Running      0        162m
kube-system      kube-flannel-ds-75sqv            1/1   Running      0        162m
kube-system      kube-flannel-ds-gvr52            1/1   Running      0        162m
kube-system      kube-flannel-ds-jhfnm            1/1   Running      0        162m
kube-system      kube-flannel-ds-n5pnn            1/1   Running      0        162m
kube-system      kube-flannel-ds-vjczl            1/1   Running      0        167m
kube-system      kube-proxy-6p8hf              1/1   Running      0        162m
kube-system      kube-proxy-6zmff              1/1   Running      0        162m
kube-system      kube-proxy-75p5b              1/1   Running      0        162m
kube-system      kube-proxy-7msjd              1/1   Running      0        167m
kube-system      kube-proxy-ph9hf              1/1   Running      0        162m
kube-system      kube-proxy-q7bxw              1/1   Running      0        162m
kube-system      kube-scheduler-k8s-master-1         1/1   Running      7        167m

W kolejnej części zaprezentuję jak skonfigurować dodatkowe elementy klastra (ingress, dns, loadbalancer itd.), tak aby wycisnąć z niego maksimum możliwości.

Wszystkie kroki (poza etapem konfiguracji płytek) można znaleźć tutaj w formie playbooka Ansible.

Artykuł należy do serii "Po godzinach", w której znajdują się wpisy dotyczące hobby luźno związanych z tematyką naszej codziennej pracy.