postimage

Wykrzykniki i znaki zapytania mogą czasami wprawić w zakłopotanie, ponieważ dalece im w kodzie od swojego interpunkcyjnego znaczenia.

Na początek spójrzmy na wykrzyknik. W TypeScript może być on używany jako tzw. non-null assertion operator. Oznacza to, że znak ! możemy potraktować jako informację dla kompilatora, że dana zmienna nie będzie miała wartości null ani undefined w momencie użycia.

let dlugosc: number = zmienna.length; // Błąd kompilacji, ponieważ zmienna może być null
let dlugosc: number = zmienna!.length; // Kompilator taką linijkę kodu przepuści

Jest to do pewnego stopnia obejście mechanizmu sprawdzania typów i powinno się go używać z rozwagą. Taki kod staje się mniej czytelny, a kompilator przestaje kontrolować miejsca, które mogą spowodować wystąpienie błędu w czasie działania programu. Rozważniejszym podejściem jest weryfikowanie, czy zmienna nie ma wartości null lub undefined i osobna obsługa takich sytuacji.

W czystym JavaScript ! przed zmienną działa jako operator negacji logicznej. Kiedy używamy go przed wyrażeniem lub zmienną, neguje wartość logiczną tego wyrażenia. Na przykład:

let prawda = true;
let falsz = !prawda; // falsz = false

Operator neguje wartość zmiennej, dodatkowo konwertując ją na zmienną typu boolean. Wiedząc to, możemy używać podwójnego zaprzeczenia !!, aby konwertować wartości na korespondującą z nimi wartości boolean. Poniżej kilka przykładów:

!!""    // zwraca false
!!"wartość" // zwraca true
!!0     // zwraca false
!!1     // zwraca true
!![1, 2]  // zwraca true
!![]    // zwraca... true

!! występuje w kodzie raczej rzadko, ale warto wiedzieć, co oznacza.

Pozostał nam jeszcze znak zapytania. Zacznijmy od TypeScript. Możemy się nim posłużyć definiując interfejs, aby wskazać, które pola są opcjonalne:

interface Person {
 name: string;
 age?: number; // age jest opcjonalne
}
 
const person: Person = { name: 'John' }; // Nie powoduje błędu kompilacji

Z kolei w JavaScript może służyć jako operator warunkowy do zapisywania wyrażenia if-else w skróconej formie:

const age = 20;
const canVote = age >= 18 ? true : false;

W przypadku prostych warunków, które weryfikują istnienie wartości, warto wykorzystać operator ?? (null coalescing operator), który zwróci wartość po lewej stronie operatora jeśli jest ona różna od null i undefined, a w przeciwnym wypadku - po prawej stronie.

null ?? "hello"   // "hello"
undefined ?? "hello" // "hello"
"world" ?? "hello"  // "world"
"" ?? "hello"    // ""
0 ?? "hello"     // 0

Warto tutaj wspomnieć, że operator alternatywy || działa bardzo podobnie, ale dla dwóch ostatnich przykładów zwróciłby inną wartość (opiera się on na wartości logicznej a nie null czy undefined), więc nie można tych operatorów stosować zamiennie.

"" || "hello"    // "hello"
0 || "hello"     // "hello"

Znak zapytania jest używany również jako operator zabezpieczający przed błędami, który pozwala na dostęp do właściwości obiektu, nawet jeśli nie jest ona zdefiniowana (optional chaining).

const person = {
 name: 'John',
 address: {
  city: 'New York',
 },
};

 const country = person.address?.country; // Jeśli address nie istnieje, zwróci undefined i nie spowoduje wystąpienia błędu

Przydatne linki:

💡 "Czy wiesz, że?" to wewnątrzfirmowa inicjatywa, której celem jest szerzenie ciekawostek z różnych obszarów IT. Najlepsze z nich trafiają na bloga dla szerszego grona odbiorców.