postimage

Health check pozwala na monitorowanie działania aplikacji. Mechanizm ten w Kubernetesie pozwala sprawdzić nie tylko, czy kontener działa (czy node port jest dostępny), ale także czy aplikacja wciąż działa (czy odpowiada). W tym wpisie poruszany jest temat mechanizmu Liveness Probe.

Liveness Probe

Służy do identyfikacji, czy aplikacja uruchomiona na kontenerze jest sprawna. W przypadku identyfikacji braku działania aplikacji kontener zostaje automatycznie zrestartowany. Detekcja działania aplikacji sprowadza się do cyklicznego wysłania zapytań HTTP na wcześniej zdefiniowany endpoint wystawiony w aplikacji lub wywoływania komendy w kontenerze.

Fragment pliku .yaml z konfiguracją Liveness Probe’a opartą na zapytaniach HTTP:

spec:
 containers:
  livenessProbe:
   httpGet:
    (...)
    path: /health-check # ścieżka do health-checka
    port: 8080 # port na którym wystawiony jest kontener
   initialDelaySeconds: 3 # po ilu sekundach od uruchomienia kontenera włączyć health-checka 
   periodSeconds: 3 # co ile serwować zapytanie do /health-check

Przykład interaktywny:

Poniżej przedstawiono polecenia, dzięki którym można samodzielnie zobaczyć, jak działa Liveness Probe. Zamieszczony przykład zawiera definicję Poda, który po 30 sekundach od uruchomienia przestaje odpowiadać na health-checka. W tym przypadku zdecydowano się na definicję health-checka przy użyciu wywołania komendy w kontenerze.

Uruchomienie kontenera:

kubectl apply -f https://k8s.io/examples/pods/probe/exec-liveness.yaml

Przy użyciu poniższego polecenia możliwe jest śledzenie stanu poda. Należy zauważyć, że po czasie 30 sekund od uruchomienia, pod zostaje zrestartowany, dlatego, że usunięty zostaje plik, który odpowiada za poprawne zwracanie odpowiedzi dla health-checka:

watch -n 1 kubectl get pods

Aby prześledzić historię zdarzeń (restartu) wykonajmy polecenie:

kubectl describe pod liveness-exec

Jeśli nastąpił przynajmniej jeden restart, polecenie zwraca informację o przyczynie restartu:

(...)
Normal  Pulled   78s        kubelet      Successfully pulled image "k8s.gcr.io/busybox" in 990.617406ms
Warning Unhealthy 35s (x3 over 45s) kubelet      Liveness probe failed: cat: can't open '/tmp/healthy': No such file or directory
Normal  Killing  35s        kubelet      Container liveness failed liveness probe, will be restarted
Normal  Pulling  5s (x2 over 79s)  kubelet      Pulling image "k8s.gcr.io/busybox"
(...)

Źródła:

💡 "Czy wiesz, że?" to wewnątrzfirmowa inicjatywa, której celem jest szerzenie ciekawostek z różnych obszarów IT. Najlepsze z nich trafiają na bloga dla szerszego grona odbiorców.