postimage

Bieżące informacje o stanie serwerów i działających na nich usług są ważne dla każdego dostawcy rozwiązań IT, z którego korzysta szersza rzesza użytkowników. Najważniejsze oczywiście jest zapewnienie, że wszystkie usługi działają. Jednak samo działanie to jeszcze nie wszystko. Ważny jest także czas odpowiedzi z tych usług. Jeśli czas odpowiedzi wzrósł, lub nawet usługa przestała odpowiadać, przydatna może okazać się znajomość stanu maszyny w zadanym czasie. W tym celu przydatne będą takie dane, jak obciążenie procesora w danym momencie, zużycie pamięci RAM oraz wolnej przestrzeni na dysku. Aby możliwie szybko zareagować, a być może także uniknąć sytuacji, w której usługa przestaje odpowiadać, istotne są ostrzeżenia, które pozwolą zareagować na czas. Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentować rozwiązanie, które pozwoli w miarę szybko stworzyć system monitoringu oraz ostrzegania na systemach wyposażonych w system Linux, oparty o takie narzędzia jak “Grafana”, “Icinga2” oraz “InfluxDB”.

Przykładowy dashboard prezentujący stan maszyny (obciążenie, zużycie ramu i dysku), jak i działających na nim usług

Wymagania wstępne

Na maszynie, która pełnić będzie rolę serwera monitoringu należy:

 1. Zainstalować Dockera (https://docs.docker.com/engine/installation/)
 2. Zainstalować Docker-Compose (https://docs.docker.com/compose/install/)
 3. Należy upewnić się, że sieci tworzone przez Dockera będą miały dostęp do maszyn, które chcemy monitorować. Przypadkiem kiedy takiego dostępu może nie być, jest sytuacja w której monitorowane maszyny znajdują się za siecią VPN. Jednym z rozwiązań w takim przypadku, które odbywa się kosztem słabszej separacji kontenera od hosta, jest edycja pliku docker-compose.yml z punktu piątego niniejszego rozdziału, tak aby kontenery korzystały z sieci hosta.
 4. W kolejnym kroku powinniśmy wygenerować parę kluczy SSH, która posłuży do uwierzytelniania się na monitorowanych maszynach.
 5. Na sam koniec pozostaje pobranie następującego projektu: https://github.com/aswarcewicz/monitoring

Na maszynach, które będą monitorowane należy dodać do zaufanych klucz publiczny SSH wygenerowany na serwerze monitoringu w kroku czwartym, tak aby serwer monitorujący mógł logować się przez SSH bez podawania hasła. Logowanie przez SSH wykonywane jest celem pobrania stanu maszyny (obciążenie, zużycie RAMu oraz dysku).

Uruchamiamy kontenery

 1. Po pobraniu projektu z githuba, należy umieścić klucz prywatny serwera wewnątrz struktury pobranego projektu w katalogu “icinga2/ssh_keys”. Klucz prywatny zazwyczaj nosi nazwę id_rsa i nie posiada rozszerzenia *.pub.
 2. Tworzymy i uruchamiamy wszystkie kontenery następującym poleceniem wykonanym wewnątrz pobranego projektu: “docker-compose up”
 3. W terminalu obok wykonujemy polecenie “docker exec -it influxdb bash”, dzięki któremu znajdziemy się wewnątrz kontenera influxdb.
  • W celu utworzenia bazy danych pod zbierane metryki uruchamiamy w kontenerze następujący program “/opt/influxdb/usr/bin/influx”
  • Następnie wykonujemy polecenie tworzące bazę danych, która będzie przechowywała dane przez dwa tygodnie. Długość przechowywania danych można dobrać dowolnie, w tym także pominąć ich usuwanie po zadanym czasie. “CREATE DATABASE icinga2 WITH DURATION 2w”. Po wykonaniu tego polecenia można już opuścić kontener influxdb.
 4. W tym kroku należy przejść do konfiguracji Icinga2, tak aby zapisywała zebrane dane do wcześniej utworzonej bazy InfluxDB. Uruchomienie polecenia z punktu drugiego stworzyło w katalogu projektu folder o nazwie “data”, wewnątrz którego znajdują się niezbędne konfiguracje oraz bazy danych. W celu konfiguracji Icinga2 należy wyedytować plik “./data/config/icinga2/features-enabled/influxdb.conf” tak, aby wskazywał na właściwą bazę danych. Jeśli korzystamy z sieci utworzonej przez dockera, w linijce odpowiedzialnej za hosta powinien znaleźć się wpis “influxdb”, gdyż pod takim aliasem dostępny będzie kontener z bazą. Natomiast, jeśli korzystamy z sieci host’a, w tej samej linijce powinien znaleźć się wpis localhost. Pozostałe linijki wystarczy odkomentować.
 5. Uruchamiamy ponownie całość. Można dokonać tego poprzez użycie kombinacji klawiszy “CTRL+C” na terminalu z uruchomionym poleceniem “docker-compose up” lub poprzez uruchomienie innego terminala w katalogu projektu oraz wykonanie polecenia “docker-compose stop”. Po zatrzymaniu kontenerów należy oczywiście uruchomić je ponownie za pomocą “docker-compose up” lub w tle “docker-compose start”.

Konfiguracja zbierania danych

W tej części skonfigurujemy Icingę tak, aby zbierała dane potrzebne dla naszego monitoringu. Wszystkie konfiguracje powinny znaleźć się w katalogu projektu “./data/config/icinga2/conf.d” lub w jego podkatalogach, aby zostały zaczytane przez Icingę. Warto zwrócić uwagę na domyślną konfigurację komend zbierających dane o obciążeniu, zużyciu pamięci RAM czy dysku. Komendy te domyślnie wykorzystują użytkownika “root” do logowania po SSH, jeśli klucze wygnerowane w podpunkcie 4. “wymagań wstępnych” przeznaczone są dla innego użytkownika, to warto dokonać tej zmiany globalnie już w samej konfiguracji komend.

Aby rozpocząć zbierane danych przez Icingę należy najpierw skonfigurować usługi, przykładowa konfiguracja poniżej:

apply Service "router_version_https" {
 import "generic-service"
 display_name = "Router (version) - HTTPS"

 assign where "router" in host.vars.services
 ignore where host.vars.router.https.port == ""

 check_command = "http"
 vars.http_uri = "/router/version/getVersionNumber"
 vars.http_vhost = 
 vars.http_port = 
 vars.http_ssl = "true"
}

apply Service "servicemix_tcp_https" {
 import "generic-service"
 display_name = "ServiceMix - TCP (https)"

 assign where "router" in host.vars.services
 ignore where host.vars.router.https.port == ""
 check_command = "tcp"
 vars.tcp_address = 
 vars.tcp_port = 
}

A następnie dodać konfigurację maszyn (hostów), które z tych usług korzystają, przykład poniżej:

object Host "Consdata (formdev)" {
  import "generic-host"
  address = "formdev.eximee.consdata.local"

  vars.os = "Linux"
  vars.services = ["check-load", "check-memory", "check-disk-space", "router"]

  /* Router */
  vars.router.https.port = "9002"
}

Po ponownym uruchomieniu Icinga powinna zaczytać konfigurację i co około 30 sekund zapisywać metryki do InfluxDB. Ewentualne problemy powinny znaleźć się w logach, do których dostęp można uzyskać poprzez komendę “docker logs -f icinga2”.

Wizualizacja danych

Kolejnym etapem jest skonfigurowanie Grafany, aby zaczęła wyświetlać dane zbierane przez Icingę. Grafanę znajdziemy na porcie 3000 na maszynie, na której uruchomiono pobrany z GitHuba projekt. Domyślny login to admin, domyślne hasło to także admin. Po zalogowaniu, podobnie jak w przypadku Icingi, konfigurujemy najpierw źródło danych, jeśli korzystamy z sieci Docker’a źródło danych będzie znajdowało się na hoście o nazwie influxdb, w przypadku korzystania z sieci hosta będzie to localhost. Następnie możemy przejść do konfiguracji Dashboard’ów czyli tablic agregujących wykresy. Najpierw dodajemy wiersz, później wykres, a następnie przechodzimy do edycji (konfiguracji) wykresu.

Konfiguracja wyświetlania metryk dla wykresu

Tak naprawdę wszystko tutaj powinno dać się wyklikać, jeśli brakuje jakiejś metryki, a minęło więcej niż 30-60 sekund od startu Icingi z nową konfiguracją, oznacza to błąd w konfiguracji. W takim przypadku istnieje szansa, że znajdziemy jakieś informacje po wykonaniu komendy “docker logs -f icinga2”. W przypadku konfiguracji alertów istotne może okazać się wypełnienie miejsc, w których brakuje danych. Na powyższym screenie wybrano “none” i taką opcję zalecałbym na początek.

Powiadomienia w przypadku problemu z usługami

Kolejnym etapem będzie konfiguracja powiadomień. Dla odmiany od najczęściej wykorzystywanych powiadomień mailowych w tym przypadku skorzystamy z komunikatora Slack.

 1. Na początku musimy skonfigurować SlackBota, a dokładniej “Incoming Webhook”. W przypadku Consdaty można tego dokonać pod następującym adresem: https://consdata.slack.com/apps/manage/custom-integrations
 2. Po otrzymaniu adresu URL należy go dodać w Menu “Alerting->Notification Channels”. W razie potrzeb można swobodnie wykorzystać jeden URL, aby skonfigurować kilka kanałów:
  Ekran edycji kanału powiadomień. W tym przypadku jako kanał dostarczania powiadomień wybrano komunikator Slack
 3. Po tym pozostaje już tylko konfiguracja powiadomień dla każdego z wykresów z osobna
  Konfiguracja wywołania powiadomienia na wykresie, dla którego wcześniej skonfigurowano zbieranie metryk
  Konfiguracja wywołania powiadomienia na wykresie - wybór sposobu wysyłki alertu
 4. Od tej chwili, w przypadku wystąpienia problemów, możemy spodziewać się komunikatów podobnych do tego poniżej
  Przykładowy alert dostarczany na komunikator Slack

Podsumowanie

Połączenie Grafany, jako warstwy prezentacji i ostrzegania, oraz Icingi, jako narzędzia do zbierania metryk, jest dosyć łatwym i szybkim w zestawieniu systemem do monitorowania serwerów. Warto zwrócić uwagę także na wiele opcji budowania własnych tablic z wykresami. Poza grupowaniem wykresów w wiersze z opcjami zwijania, ustalania różnych rozmiarów czy umieszczania na tablicach kontrolek, które prezentują dane w innych formach niż wykresy (np. w formie tabel lub pojedynczych wartości), wartą uwagi jest funkcjonalność zmiennych, których można używać na wykresach. Zmienne można definiować za pomocą wartości wpisanych na stałe, lub w formie zapytań. Jednym z zastosowań takiej funkcjonalności jest dynamiczna tablica zasilana metrykami z różnych serwerów w zależności od wybranej opcji.

Dashboard, na którym zaprezentowano przykładowe użycie zmiennych. W tym wypadku jeden Dashboard jest w stanie przełączać serwer, z którego wyświetlane są metryki

Niestety opcja ta nie jest pozbawiona wad i w bieżącej wersji Grafany (4.6.2), chcąc skorzystać ze zmiennych, pozbawiamy się możliwości definiowania powiadomień.